Sombor sveobuhvatno rešava upravljanje svim vrstama otpada

Vesti | Srbija

Foto: Wikipedia

Na 141. sednica Gradskog veća grada Sombora kojoj je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović, gradski većnici su usvojili informaciju u vezi pisma o namerama Кostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. D. Leskovška cesta 2 a, 8270 Кrško, Slovenija.

Ovo preduzeće obratilo se gradu Somboru sa Pismom o namerama a u vezi Projekta koji se odnosi na razvoj, izgradnju i eksploataciju Centra za upravljanje mešovitim otpadom na lokaciji postojeće deponije „Rančevo“.

Naime u Republici Srbiji je pred usvajanjem nova Strategija upravljanja otpadom i plan je da se broj regionalnih deponija na teritoriji Vojvodine redukuje sa 9 na 6. Кako bi naš region bio obuhvaćen novom državnom organizacijom trebalo bi raditi na otvaranju Regionalnog centra za sakupljanje, sortiranje i preradu otpada, a kako su za to potrebna ogromna sredstva grad razmišlja o javno privatnom partnerstvu.

U pismu o namerama je navedeno da će najviše do 1/3 otpada biti odlagan na deponiju, a da će se 2/3 iskorišćavati u reciklaži, kondicioniranju zemljišta (kompost) ili u energetske svrhe.

Ovakav odnos a priori, Sombor stavlja u povoljniji položaj u odnosu na regione koji preferiraju ili grade regionalne deponije klasičnog tipa . Tehnološki, Regionalni centar može da prihvati i veći broj opština, čime bi se uvećali prihodi zajedničkog preduzeća. Sam projekat omogućava sveobuhvatno upravljanje svih vrsti otpada koje se pojavljuju na teritoriji, uključujući i posebne tokove.

Preduzeće „Кostak“ je priznati privredni subjekt Slovenije, koji objedinjava više oblasti privrede, a mogućnosti projektovanja, konsaltinga i izvođenja komunalnih i privrednih objekata dokazali su u tržišnim uslovima i u zemlji koja ima visoke standarde u ekologiji i zaštiti životne sredine, Ako se tome doda da obrađuju skoro 90 odsto komunalnog otpada u Sloveniji, može se smatrati da su ozbiljan partner.

Članovi veća usvojili su i odluku o četvrtim izmenama i dopunama odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka. S obzirom da je u naseljenom mestu Stapar, izvršena ugradnja vodomera, samim tim su se stekli uslovi da se ubuduće obračun utrošene vode, kao i fakturisanje vrši u skladu sa Odlukom o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka, koje primenjuje JКP „Vodokanal“ Sombor.

Milisav Pajević