Koji je značaj zelenih javnih nabavki?

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Foto: ALHem

Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem) organizovala je Eko-brunch u Hotelu In u Beogradu sa ciljem promovisanja zelenih javnih nabavki u Srbiji kako bi se skrenula pažnja javnosti i donosilaca odluka na značaj uključivanja zelenih kriterijuma u postupke javnih nabavki u Srbiji.

Eko-brunch organizovan je uz primenu posebno formiranih kriterijuma za organizaciju održivog događaja koji, između ostalog, podrazumevaju sprovođenje politike zaštite životne sredine, te u skladu sa tim upotrebu eko-sredstava za čišćenje, izbegavanje korišćenja jednokratne plastike, separaciju i upravljanje otpadom i slično.

“Organizacijom Eko-bruncha, želeli smo da, samom organizacijom događaja na kome se služila isključivo lokalno proizvedena organska hrana i gde nije bilo plastične ambalaže, skrenemo pažnju javnosti i donosilaca odluka na važnost uključivanja zelenih kriterijuma u postupke javnih nabavki”, naglasila je Jasminka Ranđelović, programska koordinatorka ALHem-a.

Foto: ALHem

Zelene javne nabavke jedan su od instrumenata koji može značajno da doprinese ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja Republike Srbije. Učešće javnih nabavki čini skoro 8 odsto BDP-a u Srbiji, stoga javni sektor može dati važan doprinos održivom razvoju ukoliko se javnom nabavkom odabere roba, usluge ili radovi sa smanjenim uticajem na životnu sredinu. Na primer, nabavkom energetski efikasnih računara, rasvete, kancelarijskog nameštaja ili papira proizvedenog od drveta dobijenog iz održivih izvora, usluga čišćenja u kojima se koriste ekološki proizvodi za čišćenje i slično može se doprineti zaštite životne sredine.

Na Eko-brunchu su predstavljeni i rezultati projekta „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana“ koji je ALHem sproveo tokom 2019. godine uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog Fonda SAD.

Foto: ALHem

Projekat je doprineo razvoju i promociji zelenih javnih nabavki u Srbiji jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva kao i potencijalnih naručioca i ponuđača o prednostima i koristimauključivanja zelenih kriterijuma u postupke javnih nabavki, i pokrenuo javnu diskusiju i dijalog o ovoj temi kroz uključivanje relevatnih institucija.

ALHem je zajedno sa 20 organizacija civilnog društva pokrenulo inicijativu za izradu i usvajanje dokumenta javne politike – Nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke pred nadležnim organima kojim bi se omogućilo sistemsko i institucionalno definisanje prioritetnih grupa proizvoda i usluga za uključivanje kriterijuma za zelene javne nabavke u postupke javnih nabavki u Srbiji sa jasno definisanim rokovima za implementaciju.

Za više informacija, posetite web stranicu ili kontaktirajte Jasminku Ranđelović, programsku direktorku ALHem-a (jasminka.randjelovic@alhem.rs).

Izvor: ALHem