Predavanje „Promene u elektroenergetskom sistemu: Elektronska energetika“

Događaji

Izvor: SANU

Ubrzani razvoj energetske elektronike tokom prethodnih nekoliko decenija rezultovao je njenim prodorom i u elektroenergetske sisteme, te ona danas, osim kod elektronski kontrolisanih potrošača, čini integralni deo većine obnovljivih izvora električne energije. Ovo dovodi do značajnih kratkoročnih promena u EES kako bi se povezao sve veći broj obnovljivih izvora u sistem, upravljalo njihovom proizvodnjom i ujedno kontrolisao kvalitet isporučene električne energije. Potrebe EES usmeravaju primenu energetske elektronike ka optimalnoj integraciji izvora i potrošača, dinamičkoj kontroli različitih podsistema unutar EES kao i ka kontroli njihove međusobne povezanosti.

Na ovu temu, na predavanju „Promene u elektroenergetskom sistemu: Elektronska energetika“, govoriće dr Darko Marčetić, profesor na Katedri za energetsku elektroniku i pretvarače Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Događaj će se održati u petak, 15. novembra, s početkom u 11 časova, u Svečanoj sali SANU u Beogradu (Knez Mihailova 35/II).

Dalji prodor energetske elektronike će dovesti do značajnih promena u EES na duži rok. Očekuje se sve veća primena visokonaponskog prenosa jednosmernom strujom, kao i paralelni rad jednosmernog sistema prenosa sa postojećim naizmeničnim sistemom. Takođe, predviđa se primena koncepta pametnih mreža i grupisanja lokalne potrošnje i distribucije u mikromreže sa naizmeničnim i jednosmernim podsistemima uz značajno učešće distribuiranih sistema za skladištenje energije. EES će morati da obezbedi razmenu energije u svim svojim delovima, u opštem slučaju između više potpuno različitih podsistema. Sve ove izmene u strukturi EES-a neće biti moguće bez primene naprednih koncepata energetske elektronike. Time će energetska elektronika postati integralni deo sistema EES, omogućavajući interkonekciju različitih podsistema, uvećanje efikasnosti i smanjenje troškova, te naprednu kontrolu tokova snaga i stabilan rad celokupnog EES.

Izvor: SANU