Predavanje „Energija vetra, biomase i geotermalnih izvora“

Događaji

Foto: Wikipedia/Tetris L

U savremenom svetu sve više raste zabrinutost zbog povećanja emisije gasova staklene bašte, naročito CO2, i posledičnih klimatskih promena. Izlaz se traži u sveukupnoj dekarbonizaciji, odnosno u primeni čistih oblika energije, kakva je električna, čime se značajno povećava i energetska efikasnost.

Međutim, jedan od značajnijih izvora električne energije su termoelektrane, koje zasnivaju na sagorevanju fosilnih goriva i koje su energetski neefikasne. Širom primenom obnovljivih izvora energije, kakvi su energija vetra, sunca, tekuće vode, biomase, mora (morski talasi, morske struje, plima i oseka) i geotermalna, mogu se umanjiti ovi efekti.

Prof. dr Vladimir Katić, prodekan za razvoj i finansije i profesor na Katedri za energetsku elektroniku i pretvarače na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, održaće u Svečanoj sali SANU u Beogradu (Knez Mihailova 35/II) predavanje na temu „Energija vetra, biomase i geotermalnih izvora“ u utorak, 8. oktobra, od 11 časova.

Katić će najpre dati kratak pregled energetskog potencijala vetra, koji ima mogućnost realizacije najvećih kapaciteta, osim hidroenergije. Biće predstavljene i raspoložive tehnologije i dosadašnja iskustava u primeni ovog oblika energije. Posebna pažnja biće posvećena mogućnostima, stanju i perspektivama u Srbiji i izboru najpovoljnijih tehničkih rešenja, koja odgovaraju lokalnim vetrovima. Nakon toga, fokus će biti na energiji biomase, kao najznačajnijem potencijalu u našoj zemlji. Iz širokog dijapazona mogućnosti korišćenja, govoriće se o primeni biogasa, postojećem stanju i budućim kapacitetima ovih elektrana. U poslednjem delu, razmatraće se geotermalna energija, njeni potencijali i kapaciteti, iako ona ima ograničene mogućnosti u proizvodnji električne energije, naročito kod nas.

Izvor: SANU