Značaj reciklaže ambalažnog otpada

Upravljanje otpadom

primarna selekcija otpada

Fotografija pred vama naterala je novinare Energetskog portala da ukažu na značaj primarne selekcije otpada, naročito onim nesavesnim građanima koji taj proces sabotiraju.

Na kom nivou je svest o očuvanja životne sredine, svest o značaju upravljanja otpadom i reciklaže, govore svakodnevne slike poput ove, na kojoj se vidi da se plastična ambalaža odlaže u kontejnere za papir. Činjenica je da se u Srbiji polako, ali sistematski razvija sistem upravljanja otpadom i reciklaža, ali je isto tako činjenica da građani nisu dovoljno obavešteni o značaju toga.

Otpad je svaki suvišan i neupotrebljiv materijal koji više ne može da zadovolji dalju upotrebu i otuda biva odbačen i taložen na registrovane deponije.

Najčešće se susrećemo sa ambalažnim otpadom, a statistika kaže da čovek dnevno proizvodi oko 2 kilograma, što ukazuje na to da je vrlo odgovorno i važno sistematski odnositi se prema otpadu, ukoliko želimo da živimo civilizovano, a naročito ako znamo da se neke od ambalaža nikada ili više stotina godina razlažu.

Dakle, osim toga što svakodnevno proizvodi otpad, civilizovan čovek ga i odlaže na propisna mesta, tj. kontejnere.

U slučaju kabastog i građevinskog otpada, lokalna javna preduzeća propisuju posebne dane za odnošenje takvog otpada tako da je suvislo opominjati nesavesne građane koji radije prave divlje deponije odlaganjem takvog smeća po skrivenim lokacijama, najčešće u prirodi parkovima, šumama.

Dakle, javna preduzeća i Zakon o komunalnim delatnostima ukazuju na to da sistema ima, ali da se negde više negde manje isti sprovodi u praksi. Postavljanje specijalnih kontejnera za pet ambalažu, papir, limenke, biootpad i slično, samo je osnova u primeni sistema upravljanja otpadom i evropski pomak ka podsticanju građana da selektuju otpad pre njegovog odlaganja u kontejnere.

Vremensko razlaganje otpada:
PET boce i plastične kese razlažu se od nekoliko stotina do 1000 godina.
Limenke i konzerve se razlažu od 100 do 500 godina.
Staklena ambalaža se nikada ne razlaže.
Drvo se razlaže od 10 do 15 godina.
Pamučni materijali razlažu se od 2 do 5 meseci.
Papir se razlaže od 10 do 30 dana.
Biootpad razlaže se od 1 do 2 nedelje.

Otuda je važno da se najveći zagađivači planete, koji se i najduže razlažu, recikliraju, odnosno da se ublaže negativni efekti po životnu sredinu.

Reciklaža je pretvaranje otpadnog materijala u novi proizvod s ciljem ponovnog korišćenja; pored sakupljanja otpada, vrši se separacija i sortiranje i prema tipu otpada dalji procesi prerade odnosno reciklaže (baliranje – presovanje,…) s krajnjim ciljem upotrebe recikliranog materijala kojom se zaokružuje zatvoren ciklus proizvoda, odnosno proces reciklaže.

Pored toga, važna komponenta otpada je njegova toplotna moć koja zavisi od sastava i mogućnosti gorenja. Papir, tekstil, plastika i drvo dobro gore, za razliku od metala, stakla i kamena. Energetska vrednost otpada se može utvrditi upotrebom kalorimetrijske bombe ili izračunavanjem elementarnog sastava pre nego što se izabere termička metoda konačne obrade otpada.

B.R.