Zbog čega je važno da Podgoričani razdvajaju otpad u domaćinstvima?

Foto: Grad Podgorica

Privredno društvo Deponija d.o.o Podgorica bavi se poslovima izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklažom metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i prometom sekundarnih sirovina, a koji su od javnog interesa za grad i njegove građane.

Slobodan Lončar sa 38 godina radnog staža u ovom preduzeću je poslovođa u reciklažnom centru i govorio je  o organizaciji i načinu funkcionisanja društva u svim okolnostima.

„Ovo je radna organizacija Deponije koja se bavi prijemom i preradom čvrstog komunalnog otpada. U njoj postoji nekoliko celina – pogon za vozila van upotrebe gde se vrši demontaža polovnih vozila, postoji pogon za otpadnih voda koje se sakupljaju sa kada i vrši se njhovo prečišćavanje. Takođe postoji reciklažni centar gde radi oko 30  radnika u kom vršimo selekciju komunalnog otpada. Dnevno oko 60 do 70 tona komunalng otpada prođe kroz reciklažni centar, a ukupna količina koju primimo u toku jednog dana je oko 250 tona“, naglasio je Lončar, dodajući da je s obzirom na rast broja stanovnika za očekivati da će količina prijema otpada biti još i veća.

Strateškim planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija  u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.

Foto: Grad Podgorica

Regionalni reciklažni centar izgrađen je kao najsavremeniji sistem predtretmana komunalnog otpada i odvajanja sekundarnih sirovina, a u okviru Regionalnog reciklažnog centra izgrađen je Pogon za tretman vozila van upotrebe koji poseduje najsavremeniju opremu za obradu ove vrste opasnog otpada.

„U reciklažnom centru vršimo selektiranje otpada – odvajamo karton, PET ambalažu po bojama, mešanu plastiku, metal, aluminijum i drugo“, navodi Slobodan Lončar.

Izgradnja savremenog reciklažnog centra na deponiji u Podgorici u funkciji je same sanitarne deponije, što u potpunosti korenspondira sa Strateškim master planom upravljanja otpadom na državnom nivou, što je i propisano direktivama Evropske unije iz ove oblasti.

On je govorio i o složenim uslovima u kojima su radnici Deponije radili tokom epidemije koronavirusa, ali da su posao obavljali odgovorno i uspešno.

Foto: Grad Podgorica

„Želim sa zadovoljstvom da kažem da smo u vreme koronavirusa maksimalno zaštitili svakog radnika i ispoštovali mere koje je izdalo Ministarstvo zdravlja”, istakao je Lončar.

Lončar je na kraju građanima poručio da prilikom odlaganja otpada izvrše predselekciju, da u kontejnerima posebno odvajaju  čvrsti i tečni komunalni otpad, kako bi olakšali rad zaposlenim u Deponiji i povećali prinos sekundarnih sirovina tokom čitavog dana.

Razgovor sa radnikom Deponije Slobodanom Lončarom možete pogledati na sledećem linku: https://youtu.be/Z-YCtxtGZes.

Izvor: Grad Podgorica