Započeta izrada Nacrta Plana upravljanja rizicima od poplava

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Republička direkcija za vode, kao nosilac posla, započela aktivnosti na izradi Nacrta planskog dokumenta – plana upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027. godine (u daljem tekstu PURP) u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 – dr. zakon)

Foto-ilustracija: Pixabay

Planom upravljanja rizicima od poplava obezbeđuje se upravljanje rizicima smanjivanjem mogućih štetnih posledica poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti. Nacrt plana se izrađuje za teritoriju Republike Srbije po vodnim područjima. Preispitivanje i noveliranje PURP-a će se vršiti po isteku 6 godina od njegovog donošenja. Plan upravljanja rizicima od poplava izrađuje se na osnovu karata ugroženosti i karata rizika od poplava.

Izrada Nacrta PURP-a se odvija u neposrednoj saradnji sa javnim vodoprivrednim preduzećima „Srbijavode” i „Vode Vojvodine”.

Planirano je da Nacrt PURP-a bude izrađen do kraja 2021. godine.

Za potrebe izrade Nacrta PURP-a formirana je radna grupa koja će se tokom istog konsultovati sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Radnu grupu čine predstavnici Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća.

Okvirni sadržaj PURP-a:
1) zaključci preliminarne procene rizika od poplava i pregledna karta vodnog područja na kojoj su ucrtana značajna poplavna područja;
2) karte ugroženosti od poplava i karte rizika od poplava i zaključci izvedeni na osnovu karata;
3) opis odgovarajućih ciljeva upravljanja rizicima od poplava
4) spisak mera i njihovih prioriteta za postizanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava;
5) opis određivanja prioriteta i načina na koji će se pratiti napredak u primeni plana;
6) pregled preduzetih mera javnog informisanja i konsultovanja;
7) nadležni organi i preduzeća za primenu plana upravljanja rizicima od poplava;
8) opis procesa usklađivanja sa susednim državama kao i sa planom upravljanja vodama.

Bliže infromacije se mogu dobiti na sledećim elektronskim adresama, sa naznakom:
Nacrt plana upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027. godine.
– merita.borota@minpolj.gov.rs
– ivana.spasic@srbijavode.rs
– rmarcetic@vodevojvodine.rs

Izvor: Republička direkcija za vode