Za koliko dana mogu dobiti lokacijsku dozvolu za izgradnju solarne elektrane na krovu?

Svet

EP: Članom 56. Stav 1. aktuelnog Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da je nadležni organ (lokalna samouprava) dužan da izda lokacijsku dozvolu investitoru u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva, odnosno pribavljanja uslova i podataka po službenoj dužnosti.