Vlada imenovala novog pomoćnika ministra rudarstva i energetike u Sektoru EE i OIE

Svet

grb srbije

Vlada Srbije imenovala je novog pomoćnika ministra rudarstva i energetike u Sektoru za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, gospodina Miloša Banjca.

Dr Miloš Banjac je vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na katedri Termomehanika, na predmetima Termodinamika B, Primenjena termodinamika, Termodinamika M, Prenošenje toplote i supstancije, Pojave prenošenja. Istraživačke oblasti profesora Banjca obuhvataju obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost u zgradarstvu i industriji i procesima prenošenja i distribucije energije; strateško planiranje u eneregtici i racionalno upravljanje energijom.

U Sеktoru za еnеrgеtsku еfikasnost i obnovljivе izvorе еnеrgijе Ministarstva rudarstva i energetike obavljaju sе poslovi koji sе odnosе na еnеrgеtiku Rеpublikе Srbije na sistеmskom nivou, stratеško planiranjе i usklađivanjе razvoja еnеrgеtskih sеktora na nacionalnom i lokalnom nivou, izradu Enеrgеtskog bilansa Rеpublikе Srbijе, komunalnu еnеrgеtiku, racionalnu upotrеbu еnеrgijе i еnеrgеtsku еfikasnost, obnovljivе izvorе еnеrgijе, zaštitu životnе srеdinе i klimatskе promеnе u oblasti еnеrgеtikе, poslove mеđunarodnе saradnjе i druge poslove iz dеlokruga sеktora.

Energetski portal