Vlada Crne Gore usvojila Izveštaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2017. godinu

Vesti | Region

Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je na 97. sednici, kojom je predsedavao premijer Duško Marković, usvojila Izveštaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2017. godinu.

U Izveštaju, koji sadrži pregled preduzetih zakonodavnih i drugih aktivnosti navedeno je da dostavljeni podaci ukazuju da je u Crnoj Gori u 2017. godini sakupljeno 254.523 tona komunalnog otpada sa kabastim i tzv. „zelenim“ otpadom, što iznosi približno 98 odsto procenjene količine proizvedenog komunalnog otpada.

Takođe, je navedeno da jedinice lokalne samouprave nisu organizovale upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom te da je potrebno da jedinice lokalne samouprave nastave preduzimanje aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta koji bi trebao da sadži podatke o lokacijima sa koordinatama, procenjenim količina otpada na tim lokacijama, fotografijama i planom sanacije.

Vlada Crne Gore je ukazala jedinicama lokalne samouprave da je neophodno da na propisan način vode precizne evidencije o otpadu, što je i njihova zakonska obaveza, te da nastave aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta kao i da organizuju upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je zaduženo da u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, nastavi kontinuirani rad na jačanju ekološke svesti u mikro sredinama o ekološkim i ekonomskim prednostima pravilnog upravljanja otpadom.

U diksusiji, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade Crne Gore, ukazano je na potrebu preduzimanja dodatnih aktivnosti na podizanju svesti građana o odlaganju otpada.

Predsednik Vlade Crne Gore Duško Marković je najavio da će sa predsednicima opština lično razgovarati na ovu temu i da će se založiti za jačanje pritiska na lokalne komunalne službe kako bi bile revnosnije i delovale efikasnije.

Milisav Pajević