Vazduh u Boru konačno čist

Srbija

Po rezultatima automatskog monitoringa kvaliteta vazduha sprovedenog tokom 2016. godine na AMSKV BOR-Gradski park, koja je se nalazi u državnoj mreži za praćenje kvaliteta vazduha, godišnje koncentracije sumpor dioksida su manje od granične vrednosti.

Ovo je prvi put u poslednjih 40 godina, za koliko se raspolaže podacima o godišnjim koncentracijama SO2 u Boru, da je godišnja vrednost u okviru dozvoljenih koncentracija.

Podatke o koncentracijama SO2 na lokaciji BOR-Gradski park je do 2009. obezbeđivao Institut za RiM iz Bora, a nakon toga automatski monitoring kvaliteta vazduha na istoj lokaciji je sprovodila Agencija za zaštitu životne sredine.

U periodu od 1976. do 2016. godine najveća godišnja koncentracija SO2 je izmerena 1976. godine i iznosila je 544 µg/m3. Najveći broj dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti zabeležen je 1981. godine, kada je tokom 276 dana vazduh u Boru bio zagađen sumpor dioksidom.

Tokom 2016. godine zabeležena su 22 prekoračenja dnevne GV, a godišnja koncentracija SO2 je iznosila 43.6 µg/m3.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević