Unapređenje energetske efikasnosti u MSP – napravi izbor

cei_logoU organizaciji Regionalne privredne komore Novi Sad i pod pokroviteljstvom Centralno evropske inicijative – CEI 22. aprila 2016. godine organizovan je međunarodni seminar pod nazivomUnapređenje energetske efikasnosti u MSP – napravi izbor“.

Održivi razvoj i energetska bezbednost predstavljaju stratešku konstantu svih zemalja koje misle o svom održivom razvoju kao osnovi za obezbeđenje sopstvene budućnosti. Realizacija Energetske efikasnosti i obnovljivi izvori energije treba da omogući malim i srednjim preduzećima, da u relativnom kratkom roku, identifikuju neefikasnu i ekološki štetnu upotrebu konvencionalnih resursa, preduzmu mere za poboljšanje energetske efikasnosti i počnu koristiti alternativne obnovljive izvore energije. Na taj način, kroz smanjenje troškova poslovanja, povećava se i konkurentnost preduzeća i njihovih proizvoda, a samim tim i povećanje profitabilnosti.

Prisutne je u ime Regionalne privredne komore Novi Sad pozdravio Milorad Radojević, direktor Regionalne privredne komore Novi Sad.

Pozdravnu reč održao je Zoran Delić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine, zadužen za investicije u energetici, izrazivši zadovoljstvo velikim interesovanjem za ovaj seminar, te prisustvom velikog broja eminentnih stručnjaka koji prezentuju svoja iskustva. Predavači na seminaru iz inostranstva bili su eksperti koji učestvuju na projektima razvoja energetske efikasnosti u zemlji i inostranstvu, uštedi energije, finansiranju malih i srednjih preduzeća. 

Branislava Zubić, stručna saradnica Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine govorila je na temu aktivnosti Sekretarijata u realizaciji projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Ona je navela da je najveći plasman sredstava Sekretarijata u periodu od 2006-2014. godine ostvaren u projektima primene biomase u javnim ustanovama, na farmama i u industriji u iznosu većem od dva miliona evra, dok je za projekte vezane za mere EE u zgradarstvu izdvojeno više od milion evra u periodu od 2007-2015. godine.

Ona je istakla da budžet Pokrajine za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost u 2016. godini iznosi 291,5 miliona dinara.

Darko Milanković, direktor Agencije LCA (Life Circle Assesment) iz Novog Sada prisutnima se obratio na temu podrške u donošenju energetsko efikasnih rešenja. To su pre svega: energija kroz materijale, optimizacija proizvodnje, redukovanje uticaja proizvoda na životnu sredinu u fazi primene, optimizaciju distributivnog sistema i optimizaciju sistema na kraju životnog veka.

Kakva su iskustva Bosne i Hercegovine na temu energetike, predstavio je Kemal Hadžimušić, stručni saradnik Privredne komore kantona Sarajevo. On je naglasio da je Komora do sada učestvovala na tri projekta: Razvoj i unapređenje konkurentnosti MSP na polju povećanja energetske efikasnosti, Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma, i Energetska efikasnost, obnovljivi izvori i uticaj na okoliš – master studij (ENERESE). Ciljne grupe bili su: sektori građevinarstva i finansijski sektor, lokalna i centralna administracija, univerziteti, istraživački centri i „think tanks“, privatne kompanije u zemljama partnerima i EU. Korisnici ovog projekta bili su: kompanije i stručnjaci iz oblasti građevinarstva, banke i druge finansijske institucije, i krajnji korisnici u zemljama partnerima i EU.

Vedad Suljić, direktor Regionalnog centra za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC, je istakao da je cilj Centra pomoć lokalnim vlastima sa aspekta procene i korištenja potencijala OIE i EE u cilju održivog razvoja (uključujući i finansiranje  projekata), transfer znanja iz oblasti OIE i EE (legislativa i tehnika) iz zemalja EU lokalnim strukturama u zemljama SEE, kao i  primena dobre prakse u upravljanju energetskim resursima.

Sa inovacijama proizvoda kroz primenu eko dizajna prisutne je upoznao Vladimir Nikić, član tima Danube PIE, novosadskog Univerziteta. Ekodizajn predstavlja svaku formu dizajna koji minimalizuje ekološki destruktivne posledice tako što se integriše sa “živim procesima”. Ekodizajn je inovativan pristup koji obezbeđuje efikasniju upotrebu materijala i energije, a samim tim i povećava konkurentnost i širenje na tržište. On je dodao da su prednosti eko dizajna manji troškovi proizvodnje, materijala i resursa za odlaganje otpada, dok su mane nizak nivo svesti, cena, marketing, rizici, targetiranje faze…

Gosti iz Crnogorskog centra energetske efikasnosti Rajko Radusinović i Novo Govedarica, istakli su da je u Crnoj Gori izvršen detaljan energetski pregled na preko 120 javnih objekata, kojima je utvrđen veliki potencijal za primenu mera energetske efikasnosti. Izvršena je rekonstrukcija i sanacija 65 objekata uz primenu mera energetske efikasnosti, a prema preporukama datim u DEP objekata. Na ovako saniranim objektima su postignuti efekti koji su bili predviđeni detaljnim energetskim pregledima. Analize pokazuju da se primenom mera energetske efikasnosti postižu efekti energetskih i ekoloških ušteda koji se kreću od  46% do čak 68% uz povećanje komfora i produženje veka trajanja objekata.

Irena Dubravec, rukovodilac Službe za analizu sprovođenja mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora  energije, Fonda za zaštitu okoline i energetske efikasnosti Republike Hrvatske govorila je o promovisanju energetske efikasnosti u Hrvatskoj i istakla da je tokom 2015. godine dodeljeno 125 miliona evra projektima posvećenih ovoj temi.

Programe finansiranja energetske efikasnosti u Srbiji ima nemačka KfW Banka koja finansira investicije i konsultantske usluge u zemljama u tranziciji i razvoju. Prema rečima Darka Ivkovića, projekt koordinatora, njene aktivnosti se koncentrišu na izgradnju i dogradnju infrastrukture, stvaranje efikasnih finansijskih institucija kao i na obezbeđivanje resursa i zdrave životne sredine.

Vesna Vukajlović