Ugrađen prvi limitator buke u Herceg Novom

Vesti | Region

Prvi limitator buke u Crnoj Gori ugrađen je u Herceg Novom, tačnije u ugostiteljskom objektu Pub Got.

Foto: Opština Herceg Novi

Uređaji za ograničavanje nivoa zvuka novitet su na našem tržištu, ali, sudeći po iskustvima drugih turističkih zemalja, neophodan su element u regulaciji i poštovanju propisa koji se tiču zvučnog zagađenja.

Кako je istakla načelnica Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora Marija Andrić, radi se o aktivnostima sa ciljem podizanja kvaliteta života u gradu, a kao i prethodnih godina, ta služba će vršiti konstantne kontrole i tom prilikom meriti nivo buke koja nastaje iz ugostiteljskih objekata u večernjim satima.

U cilju sprovođenja zakonitosti zaštite od buke, komunalni inspektor i komunalni policajac su dužni da kontinuirano prate i kontrolišu izvršenje mera i radnji koje su naredili, i da uvek u redovnom potupku po službenoj dužnosti prate ispunjenost uslova tehničke ispravnosti i funkcionalnosti instaliranog limitatora jačine zvuka.

Ona je napomenula da je Zakon o turizmu i ugostiteljstvu doneo novitete sa ciljem sprečavanja prekoračenja dozvoljenog nivoa buke. Tako će sada svaki ugostiteljski objekat u kome se izvodi muzički program, uz upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja, biti dužan da na uređaju sa kojeg se muzika emituje, instalira limitator jačine zvuka.

Andrić je napomenula da je za dobijanje Odobrenja za izvođenje muzičkog programa, uz zahtev kao jedan od priloga neophodno dostaviti i Potvrdu o instaliranim limitatorima.

Кako je pojasnio stručni saradnik za merenje buke u životnoj sredini Instituta „Sigurnost“ Boško Perović, od 1. maja ove godine važi Pravilnik o graničnim vrednostima buke u životnoj sredini i o limitatorima zvuka.

„Stupanjem na snagu ovog propisa stvorili su se uslovi za rešavanje problema sa bukom, koji su naročito izraženi u primorskim opštinama. Sada te probleme možemo koliko toliko sanirati i rešiti. Postoje i pozitivni podzakonski propisi koji regulišu dozvoljeni nivo buke, ovog puta i unutar zatvorenog objekta, kao i spolja“, kazao je Perović i dodao da spoljašnji zvuk, odnosno zvuk van objekta, ne bi trebalo da pređe 65 decibela, shodno Zakonu o zaštiti od buke. Prema pravilnicima o zaštiti na radu, granica za kafe-barove je 75 decibela.

On pojašnjava da se instaliranjem limitatora nivoa zvuka obezbeđuje funkcionalnost – ukoliko dođe do prekoračenja nivoa zvuka, sam uređaj će vratiti nivo zvuka na onaj nivo na koji je uređaj baždaren.

„To znači da neće biti ukidanja muzike i struje. Smatram da je ovo najbolje rešenje, ugostiteljski objekat će moći nastaviti sa radom normalno, odnosno pod onim uslovima koje mu limitator dozvoljava“, kazao je Perović.

Limitacija zvuka se vrši na osnovu merenja akreditovane institucije za merenje buke, koja sačinjava izveštaj o ispunjenosti uslova za postavljanje limitatora.

Ovlašćeni serviser-uvoznik limitatora montira uređaj na osnovu terenskih merenja, a Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora stavlja svoj službeni žig na limitator, koji ne sme biti fizički povređen ni u jednom trenutku za vreme svog rada.

Herceg Novi je prvi grad u Crnoj Gori koji započinje ovu praksu, a u narednim danima će to uraditi i pojedini ugostiteljski objekti u Nikšiću i Baru.

Milisav Pajević