U planu skladištenje i tretman otpada u Valjevu

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje u kome se navodi da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Centar za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada u Valjevu, nosioca projekta Captiva.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević