U Novom Sadu pojačana kontrola nepropisnog odlaganja komunalnog otpada

Od stupanja na snagu izmena i dopuna Odluke o održavanju čistoće, vezanih za povećanje novčanih kazni, Gradska uprava za inspekcijske poslove Novog Sada preduzela je pojačane mere i aktivnosti u vezi sa kontrolom nepropisnog odlaganja komunalnog otpada na površinama javne namene.

Foto-ilustracija: Pixabay

U okviru navedenih aktivnosti, a na osnovu donetog Operativnog plana, postupajući komunalni inspektori i komunalna policija izdali su na licu mesta, počiniocima prekršaja osam prekršajnih naloga sa izrečenom novčanom kaznom od 25.000,00 dinara, a takođe je izrečen i veliki broj upozorenja.

Takođe, u navedenom periodu, pokrenuto je ukupno 197 upravnih postupaka gde su dati nalozi JKP „Čistoća“ da se ukloni otpad, koji je nepropisno odložen od strane počinilaca koji nisu zatečeni na licu mesta.

Prilikom preduzimanja mera i aktivnosti za kontrolu odlaganja otpada, komunalni inspektori i komunalna policija su preduzimali i preventivne mere koje su se odnosile na obaveštavanje i edukaciju građana, da ne vrše odlaganje otpada suprotno odredbama Odluke o održavanju čistoće, te su se na taj način, u velikoj meri, sprečili prekršaji i štetne posledice.

Odlukom o održavanju čistoće Grada Novog Sada predviđene novčane kazne: za pravno lice 150.000, 00 dinara, odgovorno lice u pravnom licu 25,000,00 dinara, za preduzetnike 75.000,00 dinara i za fizičko lice 25.000,00 dinara.

Gradska uprava za inspekcijske poslove će i u narednom periodu nastaviti pojačanu kontrolu i nadzor odlaganja komunalnog i drugog otpada, shodno Odluci o održavanju čistoće na području teritorije Grada Novog Sada.

Apeluje se na građane da ne odlažu komunalni i drugi otpad suprotno Odluci o održavanju čistoće, jer će u suprotnom, biti sankcionisani od strane postupajućih komunalnih inspektora i komunalnih policajaca.

Milisav Pajević