U Hrvatskoj održane radionice za obveznike plaćanja naknada u oblasti upravljanja otpadom

Region | Upravljanje otpadom

Foto: fzoeu.hr

U Županijskim komorama Šibenik i Zadar u Hrvatskoj prošle nedelje održane su regionalne edukativne radionice za obveznike plaćanja naknada. Sistemom naplate naknada, kao i zbrinjavanjem otpada upravlja Fond, koji je u saradnji s HGK i HOK-om organizovao radionice na kojima se pojašnjavaju zakonske obaveze koje se odnose na prijavu podataka vezanih za količine ambalaže, električnu i elektronsku opremu i uređaje.

Predstavnici Fonda istakli su da Fond prema načelu zagađivač plaća, sredstva od naknada koristi namenski s ciljem održivog upravljanja otpadom u sistemu kojim upravlja Fond, jer svaki taj proizvod ili ambalaža postane otpad na tlu Republike Hrvatske i stoga ga je potrebno zbrinuti. Iako još od 2006. godine postoji zakonska regulativa o sistemu plaćanja naknada, još uvek je prisutna nedovoljna informisanost o tome ko je obveznik plaćanja naknada i koje su njegove dužnosti. Rečeno je i da se obveznik plaćanja prijavljuje u bazu Fonda dostavom propisanog obrasca, skladno propisima za pojedine naknade.

Kad je reč o označavanju ambalaže Žarko Dukić iz Službe za upravljanje posebnim kategorijama otpada osvrnuo se na Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži i pojasnio kako pravilno označiti ambalažu proizvoda kao i ambalažu od pića imajući u vidu sistem povratne naknade, odnosno obavezu označavanja povratne (višekratne) ambalaže.

izvor: fzoeu.hr

Sandra Jovićević