U Blacu obnavljanje statusa energetski ugroženog kupca

Srbija

46553Obaveštavaju se korisnici  kojima rešenje o priznavanju prava za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ima važnost do 31. decembra 2016. godine, da Opštinskoj službi lokalne poreske administracije (kancelarija br. 5 u prizemlju) podnesu zahtev za obnavljanje pomenutog prava, 30 dana pre isteka važnosti rešenja.

Fizička lica čija rešenja imaju važnost do 31.12.2016.godine, uz zahtev prilažu: 1) ako su penzioneri-poslednji ček od penzije, 2) nezaposleni uverenje  nadležne jedinice Nacionalne službe za zapošljavanje (biro rada) ili uverenje koje izdaje Fond  penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) Blace, i kod ove Službe daju izjavu na zapisnik.

Korisnici novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka novi zahtev podnose nakon donošenja novih rešenja o ostvarivanju pomenutih prava.

Uz zahtev korisnici prava na dečiji dodatak i korisnici novčane socijalne primoći podnose: zadnje rešenje o ostvarivanju pomenutog  prava (original ili overenu fotokopiju ) i poslednji obračun za struju.

Napomena: svi  korisnici koji imaju status energetski ugroženog kupca  moraju biti na adresi  gde je i brojilo (strujomer), što dokazuju Ugovorom o korišćenju stana ili Uverenjem o prebivalištu.

Izvor: blace.org.rs