Javna debata: Tretman opasnog i posebnih tokova otpada u Republici Srbiji 5. juna u Beogradu

Svet

otpad Eneregtski portal

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije PKS, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, organizuje šestu javnu debatu “Tretman opasnog i posebnih tokova otpada u Republici Srbiji – bauk koji kruži Srbijom” 5. juna, na Svetski dan zaštite životne sredine, u maloj sali Narodne Skupštine Republike Srbije.

Cilj događaja je debata, razmena stavova i davanje preporuka o:
stanju sektora upravljanja opasnim otpadom u Srbiji i problemima koji su zastupljeni u ovom sektoru;

količinama proizvedenog opasnog otpada, istorijskom otpadu i privremenim skladištima za odlaganje otpada;

mogućnostima za unapređenje sektora za upravljanje opasnim otpadom, uvođenje novih tehnologija, izgradnja skladišta i postrojenja prema evropskim standardima;
značaju edukacije, blagovremenog i tačnog informisanja javnosti.

U saopštenju organizatora navodi se da je, prema Strategiji upravljanja otpadom 2010-2019, opasan otpad definisan kao otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u kontaktu sa vazduhom oslobađa zapaljive gasove, u kontaktu sa vazduhom ili vodom oslobađa otrovne supstance, sadrži toksične supstance sa odloženim hroničnim delovanjem, kao i ekotoksične karakteristike), uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan. To mogu biti odbačeni frižideri, mikseri, hemikalije ili ambalaže od deterdženata. Opasan otpad može biti inertan i neinertan, a neopasan otpad u određenim uslovima može postati opasan, pošto se aktiviraju štetne komponentne u određenim uslovima, poput kiše.