TIKKURILA d.o.o. Šabac – ekološki osvešćena kompanija

Predstavljamo

300x100Tikkurila d.o.o., kao jedna od vodećih, evropskih kompanija u proizvodnji premaza za zidove i druge površine na svom putu razvoja, usavršavanja i permanentnih inovacija, nastojala je da vodi brigu i o očuvanju životne sredine. Kompanija je okrenuta budućnosti i zato joj je jako bitno da svi procesi i proizvodi za koje je odgovorna imaju zadovoljen ekološki aspekt. Samo tako može da se doprinese očuvanju i dugotrajnosti životne sredine. Dokaz brige ove kompanije je i praćenje ekoloških standarda, posedovanje velikog broja proizvoda u portfoliu koji sadrže EU Ecolabel oznaku. Ona označava da proizvodi imaju smanjeni uticaj na životnu sredinu u toku njihovog životnog ciklusa (od ekstrakcije sirovine, proizvodnje, upotrebe do odlaganja).

Takodje, edukacijom potrošača na tržištu o bitnosti vodene baze  kod svih boja i premaza doprinosimo ekološkom osvešćavanju. Samo tako možemo da budemo sigurni da su pomenuti premazi ekološki i sa minimalnim uticajem na zdravlje ljudi i okolinu. Politika zaštite životne sredine je deo razvojne strategije i organizacione kulture u Tikkurila d.o.o, Šabac. Implementirana je pažljivim planiranjem upravljanja zaštitom životne sredine, upravljanjem programima poboljšavanja, praćenjem i prihvatanjem regulatornih zahteva. Pomoću obuke i kontrole održavamo visok nivo svesti o potrebi za zaštitom životne sredine svih zaposlenih. Obzirom da shvatamo da proces nikada ne može da bude završen, težimo da realizujemo započete aktivnosti i da u okviru naših godišnjih ciljeva i programa definišemo nove projekte održivog razvoja. Za sve aktivnosti koje imaju, odnosno mogu da imaju uticaj na životnu sredinu vrši se procena njihovog obima, učestalosti i ozbiljnosti njihovih posledica.

Nordic Ecolabel 300ppm 1500x1500 pikseliäPredlažu se i sprovode mere kojima se smanjuje uticaj brojnih faktora na životnu sredinu, a sve u cilju kontinualnog poboljšanja sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Ovlašćene organizacije prate i mere emisije i imisije  u vazduh i kvalitet otpadnih voda iz Tikkurile d.o.o. Šabac. Upravo te organizacije vrše karakterizaciju i kategorizaciju otpada. Rezultati monitoringa verifikuju da su proizvodni procesi tako konstruisani i vođeni da su usklađeni sa tehničkim i operacionim karakteristikama postavljenim regulatornim i/ili internim zahtevima.

U 2016. god. u kompaniji je planirano investiciono ulaganje u tretman otpadnih voda. U Tikkurili d.o.o., Šabac ne nastaju otpadni materijali koji su veoma opasni za ljude i životnu sredinu, kao što su teški metali ili radioaktivne supstance. Tipične vrste opasnog otpada koje nastaju u industriji boja predstavljaju boje sa isteklim rokom trajanja, sirovine i gotovi proizvodi koji ne odgovaraju zahtevima kvaliteta, otpadna ambalaža od sirovina, rastvarači od pranja postrojenja i dr.

Sprečavanje nastanka otpada je najbolji način zaštite životne sredine. Dobro upravljanje otpadom uvek je zasnovano na redukciji količine otpada primenom tehnika za minimizaciju njegovog nastanka. U Tikkurili d.o.o. Šabac se minimizacija mogućnosti nastajanja otpadnih materija ostvaruje primenom savremenih tehnoloških rešenja, optimalnim vođenjem procesa i visokom obučenošću zaposlenih. Sledeći važan korak u upravljaju otpadom je njegovo razvrstavanje i kategorizacija. Tako prikupljen i označen otpad odlaže se na posebno određeno i označeno mesto u okviru kruga fabrike, do njegove predaje odgovarajućoj službi.

Fabrika razvija plan za racionalno upravljanje energetskim i prirodnim resursima, koji obuhvata planiranje, organizaciju, praćenje i preduzimanje mera kojima se smanjuje njihova potrošnja. Na osnovu informacija o performansama i trendovima potrošnje resursa, kao i uporednim podacima o obimu proizvodnje, utvrđuju se kriterijumi za optimalno korišćenje energetskih resursa i vode. Tamo gde je to moguće, postavljaju se ciljevi za smanjenje njihove potrošnje. Želimo da naš pozitivan odnos prema životnoj sredini, odnosno, naše neprekidno usavršavanje ekološkog učinka bude poštovano i prihvaćeno od strane naših dobavljača, kupaca, akcionara i lokalne zajednice. Naposletku, životna sredina je nešto što želimo svi da sačuvamo za generacije koje dolaze.

Za više informacija posetite sajt.