Šumska područja Crne Gore značajan potencijal za razvoj izletničkog turizma

Vesti | Region

 

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore dr Milosav Anđelić, zajedno sa načelnikom službe za korišćenje šuma mr Pavlom Međedovićem iz Uprave za šume, posetio je šumsku upravu u Žabljaku gde je zajedno sa odgovornim službenicima i koncesionarom Ratkom Pelengićem vlasnikom preduzeća „Pelengić trade“  i Vukomanom Marićem vlasnikom preduzeća “Javor internacional” obišao Šaranske i Tepačke šume, koje su dodeljene na korišćenje ovim privrednim društvima.

Analizirajući dosadašnje ostvarene učinke na korišćenju šuma i prerade drveta ovih koncesionara Anđelić je istakao da je dinamika korišćenja i kvalitet izvođenja radova u šumi kao i naplata koncesionih naknada zadovoljavajuća, ali ima i prostora za brojna poboljšanja posebno kod ispunjavanja standarda na seči stabala i privlačenja drvnih sortimenata, jer su sporadično vidljiva fizička oštećenja na pojedinim zdravim stablima.

Istakao je takođe, da se prema seoskim domaćinstvima koja gravitiraju šumskim kompleksima od strane koncesionara mora pokazati veći senzibilitet pre svega u odnosu na zapošljavanje lokalne radne snage, popravci i održavanju šumske  infrastrukture i očekivano značajno većoj finalizaciji proizvoda u pilanskom pogonu na Njegovuđi.

– Naša šumska područja su pored proizvodnje drvne mase značajan potencijal i za razvoj turizma posebno izletničkog i tome ćemo u narednom periodu pokloniti dužnu pažnju, istakao je Anđelić. navodeći da se na svim koncesionim područjima mora uspostavljati značajno bolja kontrola od strane nadležnih službi i odgovornije održivo korišćenje šuma od strane koncesionara.

Anđelić je izrazio uverenje da pred sektorom  šumarstva i drvoprerade u bliskoj budućnosti sledi period značajnih postignuća, gde će se uz normativnu izmenu sistema upravljanja i gazdovanja šumama i dostizanjem opšte prihvaćenih standarda održivo gazdovati i stvarati značajno veći doprinos nacionalnoj ekonomiji.

Milisav Pajević