Stupaju na snagu Izmene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala

Vesti | Srbija | Nuklearna energija

nukAgencija za zaštitu od jonizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije danas je saopštila, da je 30. marta 2016. godine Republika Srbija je položila ratifikacione instrumente za Izmene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, a u skladu sa članom 20.2 Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala. Depozitar je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Kako je ratifikacione instrumente u međuvremenu položilo i još sedam drugih država, ispunjen je uslov za stupanje na snagu izmenjene i dopunjene Konvencije (dve trećine članica Konvencije). Izmene i dopune formalno stupaju na snagu 8. maja 2016. godine. Predstavnici država predaju ratifikacione instrumente Depozitaru pred stupanje izmenjene i dopunjene Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala na snagu:https://www.iaea.org/newscenter/news/road-towards-entry-into-force-of-key-nuclear-security-agreement

Vesna Vukajlović

Izvor: http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/