Šta donosi Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije

Vesti | Srbija

Foto-ilustracija: Unspash (Nazrin B-va)

Vlada Republike Srbije juče je usvojila je četiri predloga zakona, među njima nalazi se i Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.

Cilj donošenja ovog zakona je ostvarivanje ušteda energije, sigurnosti snabdevanja energijom, smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene i doprinos održivom korišćenju prirodnih i drugih resursa.

Predlog zakona, između ostalog, predviđa uspostavljanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u okviru Ministarstva rudarstva i energetike umesto dosadašnjeg Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti, navodi se u saopštenju.

Uspostavljanje Uprave omogućiće i da se u cilju povećanja energetske efikasnosti privuku i bespovratna sredstva EU, kao i sredstva međunarodnih finansijskih institucija, a posebno je značajno to što će sredstva biti dostupna i građanima.

Kako je ranije najavljeno, Uprava će biti formirana najkasnije do juna, na raspolaganju će imati fond od 15 miliona evra. Ova sredstva biće utrošena za smanjenje rasipanja energije u domaćinstvima.

Kada je reč o Predlogu zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, on treba da omogući nove investicije u obnovljive izvore energije i povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije.

Primenom zakona obezbediće se zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, smanjenje troškova za građane, energetska tranzicija, kao i pojednostavljenje i ubrzanje procedura.

Između ostalog, novi zakon uvodi tržišne premije umesto dosadašnjih fid-in tarifa, koje se zadržavaju samo za mala postrojenja  i demonstracione projekte, u skladu sa pravilima državne pomoći EU.

Foto-ilustracija: Pixabay

Novi sistem podsticaja će proizvođače izložiti uticaju tržišta i konkurencije, smanjujući troškove za građane i privredu, uz obezbeđivanje stabilnog i predvidljivog zakonskog okvira za investitore.

Uvodi se institut kupca-proizvođača, koji podrazumeva da kupci električne energije, postavljanjem solarnih panela na krovovima objekata, proizvode električnu energiju za svoje potrebe, a da višak električne energije isporuče u mrežu i umanje račun za utrošenu električnu energiju.

Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, koji će omogućiti da se ova oblast uskladi sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Izmenama postojećeg zakona obezbediće se sigurnost isporuke i snabdevanje energijom i energentima Republike Srbije, zaštita interesa svih učesnika na tržištu, kao i povećanje konkurencije.

Istovremeno, biće stvoreni uslovi za dalji razvoj i funkcionisanje organizovanog tržišta električne energije, za unapređenje transparentnosti i zaštitu konkurencije i nediskriminatornog ponašanja.

Takođe, izmenama zakona uvodi se, između ostalog, pojam energetski ugroženog kupca toplotne energije.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim se stvaraju uslovi za efikasnije upravljanje mineralnim i drugim geološkim resursima Republike Srbije i povećanje investicija u geološka istraživanja i rudarstvo, odnosno povećanje učešća rudarskog sektora u BDP-u.

Zakon predviđa skraćenje određenih procedure i vremena dobijanja odobrenja za istraživanje i stvara zakonski osnov za uspostavljanje eRudarstva u skladu sa propisima koji uređuju elektronsko poslovanje.

Energetski portal