Srbija aktivna u borbi protiv klimatskih promena

Vesti | Klimatske promene

Ministarstvo zaštite životne sredine radi na izradi Strategije borbe protiv klimatskih promena sa akcionim planom, kroz projekat koji se finansira iz IPA programa za 2014. godinu.

Za potrebe buduće strategije, priprema se Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SEA), a na osnovu Odluke objavljene u Službenom Glasniku RS broj 62/18. Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) izabran je za nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni, u skladu sa Zakonom. IAUS je započeo pripremu predmetnog izveštaja i do sada su izrađene polazne osnove, opšti i posebni ciljevi, izbor indikatora i metodologija strateške procene.

U pripremnoj fazi, a u skladu sa EU dobrom praksom i na osnovu dosadašnjih rezultata sa projekta, pripremljen je nacrt “Scoping Report-a”, koji predstavlja osnovu za Izveštaj o strateškoj proceni, a koji je bio predstavljen 11. marta 2019. godine, u prostorijama IAUS-a.

Nacrt “Scoping Report-a” dostupan je ovde.

Očekuje se objavljivanje informacije o nacrtu SEA izveštaja kao i procesu davanja mišljenja na isti, u skladu sa Zakonom o strateškoj proceni.

Verzija nacrta izveštaja “Scoping Report-a” na srpskom jeziku, biće dostupna uskoro.

Javna rasprava na nacrt “Scoping Report-a” održaće se polovinom aprila.

Komentare na nacrt “Scoping Report-a” zainteresovane strane mogu dostaviti elektronskim putem na: tanja.puaca@gfa-group.de najkasnije do 27. aprila.

Milisav Pajević