Seminar o uspostavljanju sistema za primenu ocene prihvatljivosti u Republici Srbiji

s1Od 24. do 25. novembra 2016. godine u Beogradu održan je seminar „Uspostavljanje sistema za primenu Ocene prihvatljivosti u Republici Srbiji“.

Seminar je organizovan u cilju poboljšanja kapaciteta relevantnih učesnika na nacionalnom i regionalnom nivou koji su odgovorni za implementaciju Direktive o staništima i Direktive o pticama i sprovođenje nacionalnog sistema za Ocenu prihvatljivosti kao najvažnijeg alata zaštite prirode za buduću mrežu Natura 2000. U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, potpuna procedura za Ocenu prihvatljivosti biće regulisana u skladu sa Uredbom o oceni prihvatljivosti čiji je nacrt donet, a koji je planirano da bude i usvojen od strane Vlade u poslednjem kvartalu 2016. godine.

Uz osnovne informacije o zakonodavnom okviru za uspostavljanje Ocene prihvatljivosti u Republici Srbiji, Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Proceni uticaja na životnu sredinu i primerima iz prakse na nacionalnom nivou, na seminaru su svoja iskustva u odnosu na sprovođenje Ocene prihvatljivosti, veze sa Strateškom procenom i Procenom uticaja na životnu sredinu i studijama slučaja, prezentovali i predstavnici članica Evropske unije, upravnih organa Hrvatske i Španije i Agencije za zaštitu životne sredine Austrije.

Seminar je održan u organizaciji EU TAIEX programa (Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission) i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

izvor: zzps.rs

Sandra Jovićević