RERI i BOŠ: Nacrt Plana kvaliteta vazduha za Beograd nije napravljen u skladu sa zakonom

Vesti | Srbija

Foto-ilustration: Unsplash (Daniel Moqvist)

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizovali su 22. januara, drugi krug javnih konsultacija o Planu kvaliteta vazduha za Beograd, putem platforme Zoom.

Ovaj događaj predstavlja nastavak javnih konsultacija koje su RERI i BOŠ pokrenuli u decembru 2020. godine, sa ciljem da se javnost uključi u proces izrade novog Plana kvaliteta vazduha za Beograd.

Reč je o dokumentu od izuzetnog značaja, budući da je grad Beograd suočen sa permanentnim zagađenjem vazduha, da koncentracije zagađujućih materija višestruko premašuju dozvoljene granične vrednosti, da je zagađen vazduh jedna od primarnih pretnji po javno zdravlje stanovništva, koji prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, rezultira sa oko 1800 prevremenih smrti građana Beograda i da bi postojeći nivo zagađenja rezultirao u daljem skraćivanju životnog veka stanovnika Beograda – procenjenih preko 75.000 izgubljenih godina života (YLL) za stanovnike Beograda u narednih deset godina.

Informacija o izradi novog Plana je u toku 2020. godine bilo malo, a nije bilo ni prilike da se javnost uključi u ovaj proces. Grad Beograd je tek 15. januara objavio oglas o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha, kao i poziv zainteresovanoj javnosti da dostavi komentare na Nacrt Plana do 30.01.2021. godine.

U okviru javnih konsultacija, uvodna izlaganja su imali Mirko Popović i Hristina Vojvodić (RERI), Aleksandar Macura (RES Fondacija) i Ognjan Pantić (Beogradska otvorena škola), nakon kojih su se uključili i drugi učesnici.

U toku javne diskusije, izdvojile su se zamerke i u pogledu procedure izrade i usvajanja Nacrta Plana, kao i u pogledu teksta samog plana. Osnovne zamerke u pogledu procedure odnose se na činjenicu da zvanični organi grada Beograda nisu planirali da prirede bilo kakvu vrstu javne prezentacije i javne rasprave o dokumentu, kao i na činjenicu da je doneta odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na Plan. Plan kvaliteta vazduha, po svom sadržaju i značaju, ispunjava sve zakonske kriterijume navedene u Zakonu o strateškoj proceni uticaja, tako da su se učesnici javnih konsultacija složili u oceni da je odluka da se ovom postupku ne pristupi neosnovana.

Foto-ilustracija: Pixabay

U pogledu sadržaja Nacrta Plana, učesnici su se saglasili da Nacrt Plana ne ispunjava osnovne standarde i potrebe, odnosno nije izrađen u skladu sa Zakonom.

Zakon o zaštiti vazduha, kao i prateći Pravilnik o sadržaju planova kvaliteta vazduha, daju precizne standarde i smernice u pogledu sadržaja ovih dokumenata, koje ovaj Nacrt na ispunjava. Nacrtu plana nedostaju sledeći elementi: vizija smanjenja zagađenja kvaliteta vazduha, analiza mera u pogledu dobiti i troškova, analiza uticaja zagađenja vazduha na zdravlje građana, precizni indikatori i rokovi za realizaciju mera, procena planiranog poboljšanja kvaliteta vazduha i vremenskog perioda potrebnog za dostizanje tih ciljeva.

Pored toga, Nacrt Plana ne nudi ni precizan inventar emisija zagađenja. Nacrtom Plana se kao jedna od mera tek predviđa izrađivanje detaljnog inventara, što bi moralo prethoditi Nacrtu Plana.

Učesnici javnih konsultacija saglasili su se sa ocenom da predloženi Nacrt plana trebalo povući iz procedure, budući da ne zadovoljava osnovne kriterijume i standarde koje bi Plan kvaliteta vazduha trebalo da ispunjava, kao i da usvajanje ovog dokumenta i primena navedenih mera neće odgovoriti na hitnu potrebu da se problem zagađenja vazduha u Beogradu reši.

Pozivamo sve zainteresovane da svoje komentare na nacrt Plana kvaliteta vazduha proslede do 30. januara, podnošenjem komentara na imejl adresu: pkv.bg@beograd.gov.rs.

Tekst Nacrta Plana preuzmite OVDE.

Više informacija o javnim konsultacijama i iznetim primedbama, kao i link ka video zapisu javnih konsultacija, možete pronaći na veb stranicama Beogradske otvorene škole i Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.

Izvor: RERI