Raspisana javna nabavka za izgradnju pepelovoda u okviru TE „Kostolac A“

Srbija

kostolac

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 30. decembra 2014. godine javnu nabavku za „Izradu novog pepelovoda od termoelektrane Kostolac A do deponije pepela u PK Ćirkovac“.

Svi zainteresovani ponuđači moraju da ispune obavezne uslove iz Zakona o javnim nabavkama, ali i dodatne uslove, odnosno ostvaren poslovni prihod od dve milijarde dinara u protekle tri godine, da nema gubitka u poslovanju u poslednje tri godine, kao i da u poslednjih 12 meseci nije imao nijedan dan nelikvidnosti na svojim tekućim računima. Osim toga, mora da raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom, da poseduje sertifikate ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, kao i da raspolaže kadrovskim i tehničkim kapacitetom.

Ponuda mora biti dostavljena na srpskom jeziku, a može se dostaviti do 10. februara 2015. godine. Zainteresovani mogu podneti samo jednu ponudu, a mogu učestvovati zajedno sa drugim izvođačima ili kao podizvođači.

Maksimalni rok završetka montažnih radova i početak probnog rada pepelovoda iznosi 180 dana od dana zaključenja ugovora, dok je za ostale radove rok završetka 270 dana. Osnovni kriterijum za dodelu ugovora biće najniža ponuđena cena.

Sandra Jovićević

foto: te.ko.rs