Raspisan tender za fekalnu kanalizaciju u Podgorici

Foto-ilustracija: Pixabay

Gradsko preduzeće Vodovod i kanalizacija Podgorice raspisali su tender za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Vasa Bracanova (I faza) procenjene vrednosti sa uračunatim PDV-om 100.000,00 €, kao i za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Ćazima Lekića procenjene vrednosti sa uračunatim PDV-om 75.000,00 €. Ukupna vrednost radova je 175.000,00 €.

Zbog hitnosti izvođenja predmetnih radova u cilju sprečavanja izlivanja fekalija u ulici Vasa Bracanova i Ćazima Lekića u naseljima Murtovina i Vrela Ribnička, DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica je skratila rok za podnošenje ponuda za ovo javno nadmetanje sa 37 dana na 22 dana, od dana kada bude objavljena tenderska dokumentacija na portalu Uprave za javne nabavke.

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 14 sati, zaključno sa 20. aprilom 2018 godine do 14.00 sati. Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se 20 aprila 2018 godine u 14.30 sati, u prostorijama Vodovod i kanalizacija doo Podgorica.

izvor: podgorica.me

Sandra Jovićević