Raspisan poziv radi izgradnje solarne elektrane Briska Gora

Photo-illustration: Pixabay

Vlada Crne Gore je na 75. sednici usvojila Informaciju o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane, sa Nacrtom tenderske dokumentacije za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora – opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane.

Nacrt tenderske dokumentacije obuhvata Javni poziv kojim je definsano davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini ukupne površine 6.621.121 m², radi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja solarne elektrane instalisane snage veće od 200 MW.

Tenderom se predviđa mogućnost zaključivanja ugovora o garantovanom otkupu električne energije, po tržišnim uslovima, čime se izbegava mogućnost preuzimanja rizika od strane države u smislu uticaja na rast cena električne energije za potrošače u Crnoj Gori.

Osim toga, bitni elemetni tendeske dokumentacije su i kriterijumi koji definišu pravo učešća na tenderu i kriterijumi koji predstavljaju osnovu za vrednovanje ponuda.

Milisav Pajević