Raspisan konkurs za prodaju otpada u TE-KO Kostolac

Srbija

kostolac balkanmagayin.net

JP „Elektroprivreda Srbije“ iz Beograda, ogranak TE-KO Kostolac, objavilo je 24. novembra 2015. godine oglas o prodaji opasnog otpada od elektronskih i električnih proizvoda.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, predmet prodaje su olovne baterije u procenjenoj količini od oko 40 tona, a sa najnižom prihvatljivom cenom od 64,84 dinara po kilogramu, kao i odbačena elektronska i električna oprema drugačija od one navedene u 20 01 23 (odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike) i 20 01 21 (fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu) – odnosi se samo na transformatore (20 01 35) u procenjenoj količini od 35 tona sa najnižom prihvatljivom cenom od 53,25 dinara po kilogramu.

Svi zainteresovani za učešće na tenderu, između ostalog, moraju posedovati propisanu dokumentaciju koja se odnosi na ispunjenost uslova sa aspekta zaštite životne sredine i neophodni kadrovski kapacitet, kao i vozilo za prevoz određenih opasnih roba.

Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od objavljivanja oglasa u dnevnim listovima „Politika“ i „Večernje novosti“.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: balkanmagazin.net