Raspisan konkurs za izradu geotermalnog informacionog sistema u AP Vojvodini

Srbija

psemr

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine raspisao je poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – izrada geotermalnog informacionog sistema u AP Vojvodini.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, jedan od osnovnih ciljeva istraživanja je eksploatacija geotermalne energije i povećanje učešća ovog vida obnovljivih resursa u ukupnom energetskom bilansu. Dobavljač je u obavezi da formira geotermalni informacioni sistem poštujući principe naučnog stanovišta istraživanja geotermalne energije, a na osnovu naučne studije „Geotermalni potencijal teritorije AP Vojvodina – istraživanje, valorizacija i načini korišćenja“.

Kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Rok za podnošenje prijave je 25. april 2016. godine do 10 časova.

Poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sledećem linku.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sledećem linku.

foto: psemr.vojvodina.gov.rs