Projekat intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže u Crnoj Gori

Vesti | Region

 

Foto: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže.

U dokumentu se navodi da je, u skladu sa planiranom dinamikom, Regulatorna agencija za energetiku donela Odluku o davanju saglasnosti na Ažurirani trogodišnji investicioni plan (2019–2021. godine) operatora distributivnog sistema.

Ukupna predviđena sredstva za realizaciju Plana iznose 81.611.982 eura, od čega je predviđeno da se 32.500.000 eura opredelili za revitalizaciju srednjenaponske i niskonaponske mreže, kako bi se povećala sigurnost i kvalitet snabdevanja električnom energijom postojećih korisnika i stvorili uslovi za dalji razvoj seoskog područja.

U tom cilju, već je formiran Tim za implementaciju Projekta revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže, a završetak izrade tehničke specifikacije i objavljivanje javnog poziva za nabavku robe i radova očekuje se do kraja oktobra tekuće godine.

Milisav Pajević