Projekat Eko start

Predstavljamo

Foto: Eko start

Organsko voće i povrće i začinsko bilje su poslednjih godina sve traženiji na tržištu, a samim tim povećana je i potreba za njihovom proizvodnjom. Prepoznavši značaj ovog trenda, potencijal zemljišta u svom okruženju, kao i potrebe svojih sugrađana, Udruženje žena „Vukovar” još jednom je na pravi način iskoristilo podršku fondova Evropske unije i realizovalo projekat pomoću kojeg će četrdeset dvoje sugrađana osposobiti za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj i preradu začinskog bilja.

Udruženje  žena  „Vukovar”  više  od  dvadeset  godina aktivno deluje u okviru svoje lokalne zajednice u nameri da osetljive grupe građana,  kao  što  su  stari  i  nemoćni,  nezaposlene  žene,  žrtve  porodičnog  nasilja  i  pripadnici  nacionalnih manjina, više uključi u društveni razvoj i odlučivanje i doprinese boljem kvalitetu njihovog života. Svoje aktivnosti sprovode realizujući kako nacionalne tako i EU programe  i  projekte,  a  jedan  od  njih,  koji  je  sada  u  toku,  jeste projekat Eko start, sa ciljem da se zainteresovani sugrađani osposobe za proizvodnju organskog voća, povrća, kao i za proizvodnju, uzgoj i preradu začinskog bilja. Kao i mnogi  drugi  projekti  koje  su  do  sada  realizovali,  i  ovaj  je  podržan sredstvima iz fonda EU, čije konkurse Udruženje redovno  prati  i  u  kojima  učestvuje  kad  zaključi  da  mogu  da  se  usklade  sa  potrebama  i  mogućnostima  lokalne  zajednice.

Foto: Eko start

„Svoje  delovanje  naše  udruženje  temelji  na  osluškivanju  stvarnih  potreba  građana  i  ostalih  organizacija  u  zajednici,  a  organizovanjem  i  sprovođenjem  aktivnosti  utičemo  na  informisanje,  edukovanje  i  osnaživanje  marginalizovanih   grupa   društva.   Redovno   pratimo   objave konkursa  i  javljamo  se  za  ona  područja  u  kojima  je  naše  udruženje aktivno. Priprema jednog projekta nije zahtevan posao  ukoliko  su  u  pitanju  projekti  koji  prate  našu  viziju  i  misiju  i  doprinose  ostvarivanju  naših  ciljeva,  ali  i  ciljeva  određenog  konkursa.  Svi  naši  projekti  temelje  se  na  zaštiti  ljudskih  prava,  razvoju  lokalne  zajednice,  poboljšanju  života  starijih  i  nemoćnih  osoba,  kao  i  na  podsticanju  za-pošljavanja osetljivih grupa društva”, kaže Jelena Janković, članica  Udruženja  i  dodaje:  „Da  bi  projekat  privukao  sredstva iz EU fondova i da bi se ostvario, važno je imati ljudske kapacitete  za  njegovu  realizaciju,  partnere  na  projektu,  a  same projektne aktivnosti trebalo bi da budu relevantne u odnosu na ciljnu grupu kojom se projekat bavi. Takođe, važno  je  da  projekat  doprinosi  ostvarivanju  ciljeva  utvrđenih  u relevantnim nacionalnim i regionalnim strateškim dokumentima iz područja određenog konkursa. Prednost je ako projekat ima veću regionalnu pokrivenost.”

Projekat Eko start, koji je započet pre godinu dana, napisan  je  u  saradnji  sa  školom  za  obrazovanje  odraslih,  s  kojim su dogovorili da će u projektu realizovati osposobljavanje za dva programa – ekološki proizvođač povrća, voća i  aromatičnog  bilja  i  proizvođač  i  prerađivač  aromatičnog i  začinskog  bilja.  Grad  Vukovar  ih  je  podržao  ustupivši  im  zemljište za praktičan deo nastave.

„Odaziv polaznika je dobar, što pokazuje da je u poslednje  vreme  interes  za  ekološku  poljoprivredu  porastao  i  da  su  ljudi  počeli  da  paze  šta  jedu,  gde  kupuju  hranu  i  koliko  je ona zaista prirodna”, ističe naša sagovornica i dodaje da su u projekat uključene četrdeset dve osobe, raspoređene u dve jednake grupe za svaki program osposobljavanja, kao i da najveći broj polaznika čine žene srednje životne dobi koje su duže vreme nezaposlene. „Ciljna grupa ovog projekta su nezaposleni,  mladi  i  žene,  a  mi  želimo  da  im  omogućimo  da sticanjem novih znanja i veština postanu konkurentniji na tržištu rada i da damo dobru podlogu onima koji žele da pokrenu sopstveni posao u ekološkoj poljoprivredi”, naglašava Jelena Janković.

Foto: Eko start

Oni koji po završetku obuke žele da se upuste u ovu vrstu  posla,  mogu  da  računaju  na  sredstva  iz  državnih  i  EU  fondova.   „Važnost   ekološke   proizvodnje   u   Hrvatskoj   se   može  videti  u  stalnoj  finansijskoj  podršci  ekološkoj  proizvodnji  putem  dodele  bespovratnih  sredstava  u  sklopu  državne  i  EU  pomoći.  Država  kroz  stalne  finansijske,  ali  i  druge  vidove  podrške,  stimuliše  proizvođače  da  odluče se  bave  ekološkom  proizvodnjom”,  objašnjava  Jelena  Janković  i  dodaje  da  se  razlog  sve  većeg  broja  površina  pod  ekološkom  poljoprivredom  može  pronaći  i  u  ostvarivanju  podrške  za  ekološku  poljoprivredu,  koja  se  finansira  iz  Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u okviru mere 11 – „Ekološki uzgoj”. Osim toga, korisnici koji se bave ekološkom  proizvodnjom  u  većini  konkursa  koji  se  objavljuju  u  Programu  ruralnog  razvoja,  ostvaruju  dodatne  bodove. Na taj način nagrađuju se dodatni uloženi rad i trud.

Ono  što  je  još  više  podstaklo  realizaciju  ovog  projekta  jeste činjenica da je okolina Vukovara pogodna za ekološku proizvodnju  i  obiluje  obradivim  površinama.  Zapravo,  ističe  naša  sagovornica,  cela  Hrvatska  ima  kvalitetno,  ali  nedovoljno  iskorišćeno  zemljište  za  ekološku  poljoprivredu,  zato  što  je  takve  proizvode  teže  uzgajati  i  dosta  su  skuplji  na  tržištu.  Međutim,  potražnja  za  ekološkim  proizvodima  raste, tako da je od 2010. godine zabeleženo povećanje broja ekoloških proizvođača u Hrvatskoj, čemu su svakako doprineli i podsticaji u ekološkoj poljoprivredi.

Program   osposobljavanja   proizvođača   i   prerađivača   aromatičnog  i  začinskog  bilja  sprovodi  se  kroz  dvesta  dva  časa teorije i prakse, a program osposobljavanja ekološkog proizvođača voća, povrća i aromatičnog bilja traje sto pedeset časova. Osim što polaznici dobiju osnovna znanja o bilj-kama, povrću i voću, tehnologiji proizvodnje i obrade, uče i o zaštiti na radu, zaštiti od požara i prvoj pomoći. Obuka još nije završena, trenutno traje praktični deo nastave, a nakon njega će polaznici proći radionice „Od polja  do  stola”  i  „Kako  do  vlastitog  posla  u  poljoprivredi”.  Posle  toga  će  dvadeset  najmotivisanijih  dobiti  pet  časova  karijernog  savetovanja  i  pomoć pri izradi poslovnog plana.

Pored projekta Eko start, Udruženje žena „Vukovar” trenutno sprovodi još  dva  EU  projekta  –  Zaželi  za  Vukovar,  preko  kojeg  su  zaposlili  deset  žena za pomoć u kući starijim osobama i projekat Nova znanja – nove prilike  koji  nudi  mogućnost  besplatnog  osposobljavanja  za  voditelja  izrade  i  sprovođenja projekata iz EU fondova za  nezaposlene  i  dugotrajno  nezaposlene  osobe.  Osim  EU  projekata, Udruženje realizuje i nacionalne projekte kojima žele  da  poboljšaju  kvalitet  života  ljudi  u  svojoj  zajednici  i  obezbede bolju dostupnost socijalnih usluga.

„U  okviru  našeg  udruženja  postoji  i  Klub  osoba  treće  životne  dobi  u  kojem  se  svakodnevno  okuplja  petnaest  do  dvadeset osoba u popodnevnim časovima. Već četvrtu godinu zaredom kontinuirano sprovodimo dnevne aktivnosti za starije osobe, kao što su vežbe uz pomoć fizioterapeutkinje, merenje šećera i pritiska, kulturno-zabavne aktivnosti (kreativne  radionice,  radionice  izrade  prirodne  kozmetike,  čitaonice,  igre  za  poboljšanje  pamćenja  i  slično).  Takođe,  ovlašćeni  smo  da  pružamo  besplatnu  pravnu  pomoć,  imamo SOS  liniju koja radi svakog dana od 8 do 18 sati”, kaže naša sagovornica.

Foto: Eko start

Udruženje  žena  „Vukovar”  sarađuje  sa  sličnim  organizacijama u regionu. Kroz trogodišnji program Osnaživanjem do bolje integracije sprovode deo aktivnosti u ruralnim područjima kako bi doprineli širenju alternativnih socijalnih usluga tamo gde one nisu dostupne, a u tome im pomažu organizacije koje u tim područjima deluju. Osim sa srodnim organizacijama,  dobru  saradnju  imaju  i  sa  lokalnom  samoupravom,  institucijama  i  ustanovama.  Članice  su  Komisije  za  ravnopravnost polova, Županijskog tima za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Mobilnog tima za suzbijanje trgovine ljudima, Ženske mreže, SOS mreže i mreže PETRA.

Priredila: Tamara Zjačić

Tekst je objavljen u novom broju Magazina Energetskog portala PRIRODNI RESURSI, mart-maj, 2020.