Predstavljena monografija „Uticaj lovnog turizma na zaštićena područja“

Foto: pzzp.rs

U petak 3. novembra 2017. godine u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode je održana promocija monografije: „Uticaj lovnog turizma na zaštićena područja“, čiji su autori dr Jadranka Delić, prof. dr Drago Cvijanović i prof. dr Risto Prentović. Izdavač monografije je Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerziteta u Kragujevcu.

Prema rečima autora, lovni turizam u zaštićenim područjima predstavlјa temu o kojoj stručno-naučna, privredna i sportsko-rekreativna javnost ima oprečne stavove.

Monografija ima 209 strana i tematski je podeljena na sedam poglavlja. Predmet, značaj, dosadašnja istraživanja u oblasti lovnog turizma, te pojmovno definisanje ovog selektivnog oblika turizma dati su u prva dva poglavlja. U trećem poglavlju monografije obrađene su teme koje se odnose na biodiverzitet, zaštitu prirode i održivi turizam, a u četvrtom poglavlju dat je pravno-institucionalni okvir za zaštitu prirode u Srbiji. Lovni turizam u zaštićenim dobrima AP Vojvodine prikazan je u petom poglavlju s teorijskog aspekta, a u šestom poglavlju kroz rezultate realizovanog istraživanja. U poslednjem, sedmom poglavlju istaknuti su uticaji lovnog turizma na zaštićena područja.

Autori u završnom razmatranju ističu da lov i lovni turizam moraju da budu usmereni na očuvanje staništa i zaštitu divlјih vrsta, jer se samo na ovaj način može postići održivost ovih aktivnosti.

izvor: pzzp.rs

Sandra Jovićević