Predlog Uredbe o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu

Srbija

mre-zelenasrbija-rs_-300x216

U postupku pripreme podzakonskih akata shodno odredbama člana 144. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima kojim je određeno da će Vlada utvrditi uslove i postupak izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijume, karakterizacije, klasifikacije i izveštavanja o rudarskom otpadu, Ministarstvo rudarstva i energetike je formiralo radnu grupu koje je pripremila prvi tekst Predloga Uredbe, kojim će se potpuno preneti odredbe propisa Evropske unije u vezi upravljanja rudarskim otpadom, i to odredbe Direktive Evropskog Parlamenta i Saveta 2006/21/EK o upravljanju otpadom od ekstraktivne industrije, kao i relevantne odluke Komisije donete u skladu sa odredbama člana 22. iste Direktive i to :

– Odluka Komisije o tehničkim smernicama za uspostavljanje finansijske garancije u skladu sa Direktivom 2006/21/EK (2009/335/EK);

– Odluka Komisije o utvrđivanju kriterija za klasifikaciju deponije za odlaganje otpada u skladu sa Prilogom III Direktive 2006/21/EK (2009/337/EK);

– Odluka Komisije usklađivanju, redovitoj dostavi informacija i upitniku iz člana 22. stav 1. tačka a) i člana 18. Direktive 2006/21/EK , (2009/358/EK);

– Odluka Komisije o dopuni definicije inertnog otpada u skladu sa članom 22. sta1. tačka f) Direktive 2006/21/EK (2009/359/EK);

– Odluka Komisije o dopuni zahteva za karakterizaciju otpada u skladu sa Direktivom 2006/21/EK (2009/360/EK).

Primedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti Ministarstvu do 28.02.2017. godine putem elektronske pošte, sa naznakom „Predlog Uredbe o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu.“

Tekst Predloga Uredbe možete preuzeti ovde.

izvor: mre.gov.rs

Sandra Jovićević