Predlog mera za smanjenje aerozagađenja u Nišu

Foto-ilustracija: Pixabay

Kratkoročne mere zaštite građana:

 • Uspostavljanje registra emitera i katastra aerozagađenja radi donošenja dugoročnih i efikasnih mera radi podizanja kvaliteta vazduha;
 • Izrada plana kvaliteta vazduha aglomeracije Niš;
 • Redovno, tačno i blagovremeno informisanje građane o kvalitetu vazduha u gradu;
 • Zaštita osetljivih kategorija stanovništva, ali i zdravih osoba. Redovno informisanje građana o dozvoljenim aktivnostima stanovništva i zdravstveni saveti u danima kada je visoko zagađenje vazduha. Neophodno je da institucije na gradskom i nacionalnom nivou daju jasne i precizne uputstva putem dostupnih sredstava javnog informisanja o dozvoljenim aktivnostima starijih osoba, trudnica, dece, osoba koje pate od hroničnih plućnih ili srčanih oboljenja, ali i zdravih osoba.
 • U danima ekstremnog zagađenja vazduha efikasnije regulisanje saobraćaja u saradnji sa upravom Saobraćajne i Komunalne policije, čime bi se ostvario bolji i brži protok u centralnoj gradskoj zoni;
 • Efikasnije regulisanje saobraćaja i brzi protok vozila na raskrsnicama i saobraćajnicama (merači protoka vozila, merači aerozagađenja i tajmeri na svetlosnim signalizacijama – semaforima, kao indikatori uspešnosti mera);
 • Uvođenje besplatanog parkinga za električna i hibridna vozila;
 • Unapređenje biciklističkog prevoza na području grada;
 • Kao prioritet u urbanom razvitku voditi računa o dozvoljenoj spratnosti i ne dozvoliti gradnju u najgušće naseljenim, centralnim delovim grada;
 • Izrada PGR zelenih površina za pet opština na teritoriji Grada Niša;
 • Pored saobraćajnica obezbediti postojanje zaštitnog zelenog pojasa;
 • Stalni inspekcijski nadzor i stalna kontrola svih zagađivača na teritoriji grada;
 • Pojačana kontrola ložišta industrijskih emitera u skladu sa Zakonom.

Dugoročne mere za unapređenje kvaliteta vazduha i zaštite građana:

 • Poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja. Kako je saobraćaj jedan od najvećih izvora zagađenja, potrebno je prilagoditi saobraćajnu infrastrukturu javnom prevozu i raditi na smanjenju korišćenja automobilskog saobraćaja u gradu.
 • Podrška Merama toplifikacije JKP „Gradska toplana“ Niš kroz niz aktivnosti kao što su:

– Nastavak iskorenjivanja mazutnih kotlarnica (ubrzo toplana „Čair“);

– Povezivanje javnih objekata na sistem daljinskog grejanja;

– Smanjenje visine naknade za priključak i besplatan priključak za zgrade koje su na udaljenosti manjoj od 50 m od mesta mogućeg priključenja na magistralni toplovod uz uslov da investitor obezbedi ugradnju toplotne podstanice, odnosno da grad obezbedi subvencionisanje priključnog toplovoda;

– Izrada i usvajanje Programa toplifikacije;

– Izrada studija za korišćenje obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplotne energije;

– Izgradnja mreža toplifikacije u novim naseljima

 • Uprošćavanje regulative za priključenje domaćinstava na distributivnu mrežu prirodnog gasa;
 • Intenziviranje aktivnosti na gašenju kotlarnica javnih zgrada koje koriste fosilna goriva kroz niz mera kao što su:

Foto-ilustracija: Pixabay

– Izgradnja toplovoda za priključenje objekata;

– Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata sa zamenom načina grejanja;

– Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji javnih objekata;

– Izrada, usvajanje i sprovođenje Programa energetske efikasnosti grada Niša;

– Priprema i realizacija Projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju 30 škola i vrtića. Predviđenom dinamikom se očekuje početak radova tokom 2021. godine;

– Pregovaranje sa predstavnicima javnih zgrada u nadležnosti republike o hitnom priključenju na toplovodnu mrežu JKP „Gradska toplana“ Niš;

 • Sprovođenje Programa sufinansiranja mera unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada – uz podršku Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj obezbediće se izrada Programa čime će se utvrditi detalji, a zatim i realizacija ovog Programa. Predviđenom dinamikom se očekuje početak radova tokom 2021. godine;
 • Uključivanje javnosti u izradi i izrada, usvajanje i sprovođenje dugoročnih strategija iz oblasti lokalne energetike – kroz aktivnosti izrade Akcionog plana održivog razvoja energetike i smanjenja uticaja na klimatske promene 2030 i Mape puta energetske tranzicije 2050;
 • Pošumljavanje i ozelenjavanje grada. Količina zelenila u gradu osetno utiče na kvalitet vazduha i ceo ekosistem. Sprovesti plan masovne sadnje drveća, povećanja zelenih površina, kao i postavljanja vertikalnih zelenih zidova i stimulisati gradnju zelenih zgrada;
 • Unaprediti monitoring kvaliteta vazduha grada Niša u sklopu lokalne mreže mernih stanica, nabavkom opreme i definisanje novih mernih mesta za merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu;
 • Uspostavljanje ekoloških standara gradskog saobraćaja (električni motori ili hibridni pogon na gas);
  Izrada plana ozeljavanja grada i studije izvodljivosti pošumljavanja;
 • Uvođenje obaveznog čišćenja dimnjaka i individualnih ložišta po evropskim standardima;
 • Edukacija građana za zdrave stilove života; o značaju ozeljenjavanja i održavanja zelenih površina, kao i o urbanoj poljoprivredi i o energentima za potrošače i individualna domaćinstva.

Izvor: Grad Niš