PRAVILNIK O USLOVIMA UČEŠĆA NA KONKURSU

PRAVILNIK O USLOVIMA UČEŠĆA NA KONKURSU
(u daljem tekstu „Pravilnik“)

ORGANIZATOR
Organizatori ovog konkursa su: kompanija CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST I ODRŽIVI RAZVOJ CEEFOR d.o.o. BEOGRAD (VOŽDOVAC), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar oslobođenja 103, matični broj: 20679905, PIB: 106783129 i EPTISA Southeast Europe d.o.o. BEOGRAD (VRAČAR), sa sedištem u Beogradu, na adresi Dubljanska br. 8, matični broj: 20761890, PIB: 107242111 (u daljem tekstu „Organizatori“). Organizator CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST I ODRŽIVI RAZVOJ CEEFOR je izdavač Energetskog portala na internet adresi www.energetskiportal.rs, specijalizovanog javnog glasila o održivoj energetici (u daljem tekstu „Energetski portal“). Konkurs se organizuje preko Energetskog portala. Organizator EPTISA Southeast Europe pruža konsultantske usluge, odnosno tehničku podršku u vezi sa projektom „EU za Srbiju – nastavka podrške za implementaciju Poglavlja 27 u oblasti zaštite prirode (NATURA 2000) shodno ugovoru o pružanju usluga sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji.

NAZIV, CILJ I TEME KONKURSA

Ovaj konkurs organizuje se kao nagradni konkurs pod nazivom „Natura 2000 u kadru“ (u daljem tekstu „Konkurs“).
Cilj Konkursa je podizanje svesti o biodiverzitetu i lepoti pejzaža u Srbiji u okviru mreže Natura 2000., kroz fotografske prikaze dobro očuvanih prirodnih predela, održive aktivnosti čoveka u područjima prirode, kao i divlje biljne i životinjske vrste.

Cilj Konkursa je i odabir tri najbolje fotografije koje prikazuju aktuelnu potrebu za očuvanjem biodiverziteta i lepota pejzaža u Srbiji u okviru mreže Natura 2000 kao i promovisanje projekta NATURA 2000 i autora fotografija-učesnika na Konkursu i njihovih radova.
Teme koje se obrađuju kroz navedene fotografije su: priroda (nacionalni parkovi, prirodne lepote, biljni i životinjski svet, vodni resursi) i održivost ljudskih aktivnosti u zaštićenim područjima, održiva poljoprivreda, održivi turizam i druge komercijalne aktivnosti.

TRAJANJE KONKURSA

Vremensko trajanje Konkursa je od 14.9.2020. godine do 27.11.2020. godine. Konkurs se organizuje za teritoriju Republike Srbije. Organizatori zadržavaju pravo da fotografije koje su predmet ovog Konkursa koriste van teritorije Republike Srbije bez bilo kakvog prostornog ograničenja i vremenskog ograničenja.

Učesnici Konkursa u navedenom periodu mogu svoje prijave poslati elektronskim putem preko Energetskog portala.
Autori tri najbolje fotografije odabrane prema diskrecionom pravu članova žirija biće proglašeni za pobednike Konkursa 2.12.2020. godine na Energetskom portalu.
Svečana dodela nagrada održaće se u decembru, ukoliko to bude moguće s obzirom na preventivne mere usled pandemije COVID-19 koje su na snazi i koje će eventualno biti uvedene do završetka Konkursa. O tačnom mestu i datumu kao i o vremenu dodele, organizatori će se naknadno dogovoriti i obavestiti učesnike i javnost.

PRAVO NA UČEŠĆE U KONKURSU

Pravo na učešće u Konkursu imaju sva punoletna i poslovno sposobna fizička lica koja su državljani Republike Srbije i koja prihvate i ispune sve uslove i zahteve propisane ovim Pravilnikom.

USLOVI ZA UČEŠĆE U KONKURSU

Lica koja žele učestvovati na Konkursu moraju popuniti prijavu na Konkurs dostupnu na Energetskom portalu. Prijava se popunjava u skladu sa Uputstvima za popunjavanje prijave koja su dostupna na Energetskom portalu i koja čine sastavni deo ovog Pravilnika.
Lični podaci koji se navode u prijavi moraju biti istiniti, tačni i potpuni. Svaki učesnik garantuje i odgovara za istinitost i tačnost ličnih podataka navedenih i poslatih Organizatoru u prijavi za Konkurs. Organizatori zadržavaju pravo da diskvalifikuju učesnika u slučaju opravdane sumnje da je učesnik dao netačne, neistinite ili nepotpune lične podatke prilikom popunjavanja prijave.

U slučaju da prijava ne sadrži sve tražene podatke, Organizatori zadržavaju pravo da takvu prijavu odbaci i ne uzme u obzir bez bilo kakvog daljeg obaveštenja.

U slučaju da prijava sadrži sve potrebne podatke i da je ista u skladu sa svim zahtevima i uslovima predviđenim ovim Pravilnikom, Organizatori će na ličnu adresu podnosioca prijave preporučenom poštom poslati dva primerka Ugovora o ustupanju autorskih prava potpisanih od strane Organizatora kojim podnosilac prijave prenosi imovinska autorska prava na fotografijama koje su predmet ovog Konkursa na Organizatore.
Nakon što podnosilac prijave potpiše Ugovor o ustupanju autorskih prava i dostavi potpisani primerak Ugovora o ustupanju autorskih prava Organizatorima na adresu njihovog sedišta, Organizatori šalju obaveštenje podnosiocu prijave kojim potvrđuje uspešnu prijavu za učešće na Konkursu putem elektronske pošte na e-mail adresu koja je naznačena u prijavi, čime podnosilac prijave stiče status učesnika na Konkursu.

Fotografije koje učesnici dostavljaju Organizatorima ne smeju da:

-ni na koji način povređuju autorska prava, prava industrijske svojine i/ili druga prava bilo kog trećeg lica;
-sadrže uvredljiv, seksualno eksplicitni, diskriminatorski, nasilni ili drugi neprikladan sadržaj;
-budu protivne pozitivnopravnim propisima, javnom poretku ili opšteprihvaćenim moralnim načelima;
-sadrže bilo koji nacionalni ili religijski simbol ili naziv, politički simbol ili političku ideologiju, sadrže naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje, organa ili organizacije, kao ni lično ime ili prezime bilo kog fizičkog lica ili poslovno bilo kog pravnog lica ili bilo koje druge lične podatke trećih lica, ili bilo koje prepoznatljivo obeležje bilo kog fizičkog ili pravnog lica, niti smeju da sadrže zapis lika bilo kog fizičkog lica.

Fotografije se dostavljaju Organizatorima elektronskim putem prilikom popunjavanja prijave.
Fotografije se dostavljaju u JPEG formatu i moraju biti visokog kvaliteta što podrazumeva minimalno 3.000 piksela po dužoj strani.
Autori moraju imati i neobrađenu, sirovu verziju fotografije koju su poslali na Konkurs kako bi mogli da je dostave mejlom na upit žirija, ukoliko se ukaže potreba za tim.
Dozvoljena je osnovna obrada fotografije što uključuje kropovanje/izrezivanje, kontrast, osvetljenost, boje, intenzitet, crno-belu fotografiju, dok kombinovanje više fotografija u jednu kao i uklanjanje objekata sa fotografije nije dozvoljeno. Fotografije ne smeju imati ni potpis, okvire, borduru i druge elemente koje je učesnik naknadno dodao.

U slučaju da dostavljene fotografije ne ispunjavaju zadate kriterijume rezolucije i obrade, iste će biti objavljene isključivo na Energetskom portalu i njihovi autori neće moći da budu proglašeni za pobednike Konkursa.

Organizatori zadržavaju pravo da prihvate ili odbiju fotografiju na osnovu toga da li ona odgovara zadatim kriterijumima i uslovima, bez pružanja bilo kakvog daljeg obrazloženja ili obaveštenja Učesniku.
Sve fotografije koje ispunjavaju uslove propisane ovim Pravilnikom mogu biti objavljene na Elektronskom portalu i u magazinu čiji je izdavač jedan od Organizatora. Podnošenjem prijave na Konkurs, podnosilac prijave prihvata sve odredbe propisane ovim Pravilnikom i daje svoju bezuslovnu i neopozivu saglasnost Organizatorima da dostavljene fotografije koristi i objavljuje na način predviđen ovim Pravilnikom i Ugovorom o ustupanju autorskih prava.

Podnosilac prijave garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je jedini i isključivi nosilac autorskih prava (moralnih i imovinskih) na fotografijama koje su dostavljene Organizatorima putem prijave na Konkurs, kao i da iste fotografije ni na koji način ne povređuju bilo koja prava trećih lica.
Organizatori se obavezuju da će poštovati moralna autorska prava svih podnosilaca prijava za učešće i učesnika na ovom Konkursu u skladu sa Zakonom i Ugovorom o ustupanju autorskih prava.

Organizatori zadržavaju pravo da diskvalifikuje učesnika ukoliko je prekršio bilo koju odredbu propisanu ovim Pravilnikom, i ako dostavljene fotografije ne ispunjavaju uslove i zahteve propisane ovim Pravilnikom, a naročito ukoliko se utvrdi da učesnik nije jedini autor na dostavljenoj fotografiji.

Zbog konflikta interesa učesnici na Konkursu ne mogu biti zaposleni i saradnici kod Organizatora niti učesnici u realizaciji projekta Natura 2000 kao ni njihovi saradnici na projektu zaposleni u nadležnom Ministarstvu.

ETIČKI KODEKS

Neophodno je da fotografije koje se dostavljaju na Konkurs budu u skladu sa kriterijumima dobre prakse:

– U slučaju fotografija na kojima se nalaze životinje, biće prihvaćene samo ako je reč o životinjama u divljini.
– Fotografije gnezda ili tačna lokacije staništa ugroženih vrsta neće biti prihvaćene.
– Fotografije koje bi prema mišljenju žirija negativno uticale na biljne i životinjske vrste, ili na područje sa fotografije, ili koje su snimljene bez odgovarajućeg odobrenja (u slučaju da je neophodno) neće biti prihvaćene.

NAGRADE

Autori tri najbolje fotografije biće nagrađeni u vaučerima za foto-opremu.
Nagrada za autora prve najbolje fotografije iznosi 60.000,00 dinara.
Nagrada za autora druge najbolje fotografije iznosi 45.000,00 dinara.
Nagrada za autora treće najbolje fotografije iznosi 35.000,00 dinara.

Najbolje fotografije bira žiri koji je sastavljan od pet članova i to: vođa projektnog tima Natura 2000 – Ana Injigo, Projekt menadžer EU Delegacije u Srbiji – Antoan Avinjon, koordinator projekta u Ministarstvu zaštite žviotne sredine – Snežana Prokić, fotograf -Bojan Džodan, multimedijalna umetnica – Mina Radović i urednik Energetskog portala – Nevena Đukić.

Na nedeljnom nivou biraće se tri najbolje fotografije nedelje koje će ući u uži izbor za odabir najboljih fotografija po završetku Konkursa. S obzirom na to da će konkurs trajati dvanaest nedelja, u uži izbor ući će ukupno trideset šest fotografija od kojih će se birati tri najbolje fotografije čiji autori će se nagraditi na napred navedeni način.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Prihvatanjem ovog Pravilnika svaki podnosilac prijave prihvata da njegovi lični podaci koje je saopštio Organizatorima budu dostupni Organizatorima za svrhe realizacije ovog Konkursa i u svemu u skladu sa ovim Pravilnikom. Organizatori se obavezuju da će prikupljene lične podatke učesnika u Konkursu koristiti isključivo u svrhe realizacije ovog Konkursa.

Organizatori izjavljuju da saopšteni lični podaci učesnika neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti će se na drugi način koristiti, osim za potrebe dodele nagrada na ovom Konkursu i u skladu sa pravima, obavezama i odgovornostima preuzetim ovim Pravilnikom, kao i u skladu sa zakonom. Izuzetak od ove obaveze predstavlja naznačenje ličnog imena ili pseudonima, odnosno umetničkog imena autora fotografije prilikom svakog objavjivanja fotografije od strane Organizatora.
Izuzetak od ove obaveze predstavlja i dostavljanje ličnih podataka učesnika od strane Organizatora nadležnim državnim organima, ako je takva obaveza propisana Zakonom ili drugim pozitivnopravnim propisom, i u svim ostalim slučajevima uz izričit pristanak lica na koje se podaci odnose.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I OSTALE ODREDBE

Organizatori ne snose odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na Konkursu. Organizatori nisu odgovorni za probleme nastale iz tehničkih ili drugih sličnih razloga tokom ili u vezi sa Konkursom, a koji nisu pod direktnom kontrolom Organizatora. Organizatori neće biti odgovorni ukoliko Aplikacija za podnošenje prijave učesnika bude privremeno van funkcije usled dejstva više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van njihove kontrole (na primer, smetnje u vezama, kapacitet servera, bezbedno održavanje mrežnog kontakta i drugo).
Organizatori nisu odgovorni za štetu koju podnosioci prijave i učesnici na Konkursu prertpe a koja može imati veze sa podnošenjem prijave, odnosno učestvovanjem na Konkursu.
Organizatori neće biti odgovorni za neovlašćeno i nedozvoljeno preuzimanje fotografija učesnika na Konkursu od strane trećih lica, niti za bilo kakvu povredu prava učesnika na Konkursu od strane trećih lica.

Lica koja su saopšila netačne, nepotpune ili tuđe podatke ili su na drugi način povredila prava trećih lica, vlasnika ovih podataka ili imaoca prava intelektualne svojine na navedenom delu, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka, odnosno za povredu prava, dok Organizatori neće biti odgovorni za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za eventualno kršenje prava intelektualne svojine ili drugih prava trećih lica od strane bilo kog učesnika na Konkursu. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog prava ili prava industrijske svojine ili bilo kog drugog prava na fotografijama bilo koje drugo lice, a ne učesnik koji je prijavio fotografiju na Konkursu, odnosno u slučaju da je učesnik u Konkursu zloupotrebio ili povredio tuđa prava, učesnik Konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu i da će sve zahteve prema Organizatorima o svom trošku otkloniti, regulisati, odnosno rešiti i to u najkraćem mogućem roku, kao i da će Organizatore štititi na sve dozvoljene načine od svih eventualnih prava ili pretenzija svih trećih lica u vezi sa dostavljenom fotografijom i da će Organizatore u potpunosti obeštetiti za celokupnu štetu, izgubljenu dobit i sve troškove koje Organizatori budu imali u vezi sa tom povredom prava trećih lica.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika na Konkursu, nadležan je sud u Beogradu.
Podnošenjem prijave na Konkurs smatraće se da je podnosilac prijave u potpunosti prihvatio sve odredbe predviđene ovim Pravilnikom.