PRAVILNIK O USLOVIMA UČEŠĆA NA KONKURSU

(u daljem tekstu „Pravilnik“)

 

 • ORGANIZATOR

Organizator ovog konkursa je kompanija CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST I ODRŽIVI RAZVOJ DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar oslobođenja 103, matični broj: 20679905, PIB: 106783129 (u daljem tekstu „Organizator“). Organizator je izdavač Energetskog portala na internet adresi www.energetskiportal.rs , specijalizovanog javnog glasila o održivoj energetici (u daljem tekstu „Energetski portal“). Konkurs se organizuje preko Energetskog portala.

 • NAZIV, CILJ I TEME KONKURSA

Ovaj konkurs organizuje se kao nagradni konkurs pod nazivom „Eko-foto konkurs“ (u daljem tekstu „Konkurs“).

Cilj Konkursa je podizanje svesti o potrebi zaštite životne sredine kroz fotografske prikaze aktuelnih ekoloških problema i ekoloških rešenja.

Cilj Konkursa je i odabir tri najbolje fotografije koje prikazuju aktuelne ekološke probleme i ekološka rešenja kao i promovisanje autora fotografija-učesnika na Konkursu i njihovih radova.

Teme koje se obrađuju kroz navedene fotografije su:  priroda (nacionalni parkovi, prirodne lepote, biljni i životinjski svet, vodni resursi,priroda u gradovima), ekologija (zelena arhitektura, organska proizvodnja hrane, obnovljivi izvori energije, ekološki vidovi transporta, ekološka postrojenja i fabrike, reciklaža), problemi u životnoj sredini (otpad, zagađenost vode, zagađenost vazduha, zagađenost zemljišta, posledice klimatskih promena (suša, poplave, šumski požari, presušivanje manjih vodenih tokova…), termoelektrane, industrijska postrojenja, saobraćaj)

 • TRAJANJE KONKURSA

Vremensko trajanje Konkursa je od 29.03.2019. godine do 30.05.2019. godine. Konkurs se organizuje za teritoriju Republike Srbije. Organizator zadržava pravo da fotografije koje su predmet ovog Konkursa koristi van teritorije Republike Srbije bez bilo kakvog prostornog ograničenja i vremenskog ograničenja.

Učesnici Konkursa u navedenom periodu mogu svoje prijave poslati elektronskim putem preko Energetskog portala.

Autori tri najbolje fotografije odabrane prema diskrecionom pravu članova žirija biće proglašeni za pobednike Konkursa 05.06.2019. godine na Energetskom portalu.

Svečana dodela nagrada održaće se 12.06.2019. godine u 18h u Galeriji Radio Televizije Srbije, u ulici Takovska, broj 10 .

 • PRAVO NA UČEŠĆE U KONKURSU

Pravo na učešće u Konkursu imaju sva punoletna i poslovno sposobna fizička lica koja su državljani Republike Srbije i koja prihvate i ispune sve uslove i zahteve propisane ovim Pravilnikom.

 • USLOVI ZA UČEŠĆE U KONKURSU

Lica koja žele učestvovati na Konkursu moraju popuniti prijavu na Konkurs dostupnu na Energetskom portalu. Prijava se popunjava u skladu sa Uputstvima za popunjavanje prijave koja su dostupna na Energetskom portalu i koja čine sastavni deo ovog Pravilnika.

Lični podaci koji se navode u prijavi moraju biti istiniti, tačni i potpuni. Svaki učesnik garantuje i odgovara za istinitost i tačnost ličnih podataka navedenih i poslatih Organizatoru u prijavi za Konkurs. Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnika u slučaju opravdane sumnje da je učesnik dao netačne, neistinite ili nepotpune lične podatke prilikom popunjavanja prijave.

U slučaju da prijava ne sadrži sve tražene podatke, Organizator zadržava pravo da takvu prijavu odbaci i ne uzme u obzir bez bilo kakvog daljeg obaveštenja.

U slučaju da prijava sadrži sve potrebne podatke i da je ista u skladu sa svim zahtevima i uslovima predviđenim ovim Pravilnikom, Organizator će na ličnu adresu podnosioca prijave preporučenom poštom poslati dva primerka Ugovora o ustupanju autorskih prava potpisanih od strane Organizatora kojim podnosilac prijave prenosi imovinska autorska prava na fotografijama koje su predmet ovog Konkursa na Organizatora.

Nakon što podnosilac prijave potpiše Ugovor o ustupanju autorskih prava i dostavi potpisani primerak Ugovora o ustupanju autorskih prava Organizatoru na adresu njegovog sedišta, Organizator šalje obaveštenje podnosiocu prijave kojim potvrđuje uspešnu prijavu za učešće na Konkursu putem elektronske pošte na e-mail adresu koja je naznačena u prijavi, čime podnosilac prijave stiče status učesnika na Konkursu.

Fotografije koje učesnici dostavljaju Organizatoru ne smeju da:

-ni na koji način povređuju autorska prava, prava industrijske svojine i/ili druga prava bilo kog trećeg lica;

-sadrže uvredljiv, seksualno eksplicitni, diskriminatorski, nasilni ili drugi neprikladan sadržaj;

-budu protivne pozitivnopravnim propisima, javnom poretku ili opšteprihvaćenim moralnim načelima;

-sadrže bilo koji nacionalni ili religijski simbol ili naziv, politički simbol ili političku ideologiju, sadrže naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje, organa ili organizacije, kao ni lično ime ili prezime bilo kog fizičkog lica ili poslovno bilo kog pravnog lica ili bilo koje druge lične podatke trećih lica, ili bilo koje prepoznatljivo obeležje bilo kog fizičkog ili pravnog lica, niti smeju da sadrže zapis lika bilo kog fizičkog lica.

Fotografije se dostavljaju Organizatoru elektronskim putem prilikom popunjavanja prijave.

Fotografije se dostavljaju u JPEG formatu i moraju biti visokog kvaliteta što podrazumeva minimalno 3.000 piksela po dužoj strani.

U slučaju da dostavljene fotografije ne ispunjavaju zadate kriterijume rezolucije, iste će biti objavljene isključivo na Energetskom portalu i njihovi autori neće moći da budu proglašeni za pobednike Konkursa niti će iste biti izložene u Galeriji Radio Televizije Srbije prilikom svečane dodele nagrada.

Organizator zadržava pravo da prihvati ili odbije fotografiju na osnovu toga da li ona odgovara zadatim kriterijumima i uslovima, bez pružanja bilo kakvog daljeg obrazloženja ili obaveštenja Učesniku.

Sve fotografije koje ispunjavaju uslove propisane ovim Pravilnikom mogu biti objavljene na Elektronskom portalu i u magazinu čiji je izdavač Organizator. Podnošenjem prijave na Konkurs, podnosilac prijave prihvata sve odredbe propisane ovim Pravilnikom i daje svoju bezuslovnu i neopozivu saglasnost Organizatoru da dostavljene fotografije koristi i objavljuje na način predviđen ovim Pravilnikom i Ugovorom o ustupanju autorskih prava.

Podnosilac prijave garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je jedini i isključivi nosilac autorskih prava (moralnih i imovinskih) na fotografijama koje su dostavljene Organizatoru putem prijave na Konkurs, kao i da iste fotografije ni na koji način ne povređuju bilo koja prava trećih lica.

Organizator se obavezuje da će poštovati moralna autorska prava svih podnosilaca prijava za učešće i učesnika na ovom Konkursu u skladu sa Zakonom i Ugovorom o ustupanju autorskih prava.

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnika ukoliko je prekršio bilo koju odredbu propisanu ovim Pravilnikom, i ako dostavljene fotografije ne ispunjavaju uslove i zahteve propisane ovim Pravilnikom, a naročito ukoliko se utvrdi da učesnik nije jedini autor na dostavljenoj fotografiji.

 • NAGRADE

Autori tri najbolje fotografije biće nagrađeni novčano.

 1. Nagrada za autora prve najbolje fotografije iznosi 50.000,00 dinara.
 2. Nagrada za autora druge najbolje fotografije iznosi 25.000,00 dinara.
 3. Nagrada za autora treće najbolje fotografije iznosi 15.000,00 dinara.

Najbolje fotografije bira žiri koji je sastavljan od pet članova i to: 2 fotografa (Bojan Džodan i Stanko Kostić, ULUPUDS), renomiranog istoričara umetnosti Dušana Milovanovića, glumac Vuk Kostić i Tamara Zjačić, zamenik urednika Energetskog portala.

Na nedeljnom nivou biraće se tri najbolje fotografije nedelje koje će ući u uži izbor za odabir najboljih fotografija po završetku Konkursa. S obzirom na to da će konkurs trajati devet nedelja, u uži izbor ući će ukupno dvadeset sedam fotografija od kojih će se birati tri najbolje fotografije čiji autori će se nagraditi na napred navedeni način.

 • ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Prihvatanjem ovog Pravilnika svaki podnosilac prijave prihvata da njegovi lični podaci koje je saopštio Organizatoru budu dostupni Organizatoru za svrhe realizacije ovog Konkursa i u svemu u skladu sa ovim Pravilnikom. Organizator se obavezuje da će prikupljene lične podatke učesnika u Konkursu koristiti isključivo u svrhe realizacije ovog Konkursa.

Organizator izjavljuje da saopšteni lični podaci učesnika neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti će se na drugi način koristiti, osim za potrebe dodele nagrada na ovom Konkursu i u skladu sa pravima, obavezama i odgovornostima preuzetim ovim Pravilnikom, kao i u skladu sa zakonom. Izuzetak od ove obaveze predstavlja naznačenje ličnog imena ili pseudonima, odnosno umetničkog imena autora fotografije prilikom svakog objavjivanja fotografije od strane Organizatora.

Izuzetak od ove obaveze predstavlja i dostavljanje ličnih podataka učesnika od strane Organizatora nadležnim državnim organima, ako je takva obaveza propisana Zakonom ili drugim pozitivnopravnim propisom, i u svim ostalim slučajevima uz izričit pristanak lica na koje se podaci odnose.

 • OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I OSTALE ODREDBE

Organizator ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na Konkursu. Organizator nije odgovoran za probleme nastale iz tehničkih ili drugih sličnih razloga tokom ili u vezi sa Konkursom, a koji nisu pod direktnom kontrolom Organizatora. Organizator neće biti odgovoran ukoliko Aplikacija za podnošenje prijave učesnika bude privremeno van funkcije usled dejstva više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van njihove kontrole (na primer, smetnje u vezama, kapacitet servera, bezbedno održavanje mrežnog kontakta i drugo).

Organizator nije odgovoran za štetu koju podnosioci prijave i učesnici na Konkursu prertpe a koja može imati veze sa podnošenjem prijave, odnosno učestvovanjem na Konkursu.

Organizator neće biti odgovoran za neovlašćeno i nedozvoljeno preuzimanje fotografija učesnika na Konkursu od strane trećih lica, niti za bilo kakvu povredu prava učesnika na Konkursu od strane trećih lica.

Lica koja su saopšila netačne, nepotpune ili tuđe podatke ili su na drugi način povredila prava trećih lica, vlasnika ovih podataka ili imaoca prava intelektualne svojine na navedenom delu, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka, odnosno za povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno kršenje prava intelektualne svojine ili drugih prava trećih lica od strane bilo kog učesnika na Konkursu. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog prava ili prava industrijske svojine ili bilo kog drugog prava na fotografijama bilo koje drugo lice, a ne učesnik koji je prijavio fotografiju na Konkursu, odnosno u slučaju da je učesnik u Konkursu zloupotrebio ili povredio tuđa prava, učesnik Konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu i da će sve zahteve prema Organizatoru o svom trošku otkloniti, regulisati, odnosno rešiti i to u najkraćem mogućem roku, kao i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine od svih eventualnih prava ili pretenzija svih trećih lica u vezi sa dostavljenom fotografijom i da će Organizatora u potpunosti obeštetiti za celokupnu štetu, izgubljenu dobit i sve troškove koje Organizator bude imao u vezi sa tom povredom prava trećih lica.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika na Konkursu, nadležan je sud u Beogradu.

Podnošenjem prijave na Konkurs smatraće se da je podnosilac prijave u potpunosti prihvatio sve odredbe predviđene ovim Pravilnikom.