Prati se uticaj auto-puta na reku Taru

„Država Crna Gora u postupanju svih njenih nadležnih organa, iz aspekta životne sredine, preduzima sve mere – izrađeni su planovi remedijacije, inspekcijski organi u kontinuitetu prate da li se poštuju mere iz Elaborata procene uticaja na životnu sredinu koji je ključni, obavezujući dokument na osnovu kog je izdata građevinska dozvola, dok se sprovodi mesečno i kvartalno isptivanje kvaliteta vode, a od 2019. pojačan je i biološki monitoring u cilju analize stanja živog sveta u vodi reke Tare. Najvažnije je to što su za sve potencijalne štete po ovaj ekosistem predviđene mere remedijacije. U tom pogledu, pomno pratimo uticaj izgradnje auto-puta na reku Taru”, kazala je generalna direktorka Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović na panelu „Uticaj izgradnje auto-puta na životnu sredinu“, koji je održan u sklopu Konferencije o izgradnji prve dionice auto-puta koju organizuje Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Foto: Wikipedia/Milan. B

Vojinović je ukazala na kompleksnost ovog kapitalnog infrastruktunog projekta, te navela da je upravo zbog pomenute kompleksnosti, Država Crna Gora prilikom pažljivog planiranja izvođenja radova na ovom objektu identifikovala i definisala veći broj nadležnih organa i instanci, koji vrše stalan monitoring i stalan nadzor nad izvođenjem radova na ovom projektu. „Upravo rad svih nadležnih državnih organa, govoreći iz ekološkog aspekta, garantuje da su se radovi izvodili i da se izvode shodno izdatoj građevinskoj dozvoli od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, a da je za sve uočene nepravilnosti i odstupanja od propisanih mera izvođac sankcionisan”, saopštila je Vojinović, podsećajući da je građevinska dozvola izdata na bazi revidiranog glavnog projekta i prateće tehničke dokumentacije.

Vojinović je istakla da je ekološka saglasnost, odnosno Elaborat procene uticaja na životnu sredinu, obavezala izvođača radova „China Road and Bridge Corporation“ (CRBC) da u svemu, prilikom izvođenja radova, postupa shodno merama zaštite životne sredine, i to merama koje se odnose kako na sprečavanje, tako i na smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu, u fazi izvođenja radova i infrastrukturnog opremanja lokacije i u fazi buduće tzv. eksploatacije auto-puta, odnosno korišćenja auto-puta u svrhe za koje je objekat izgrađen, te u slučaju eventualnog akcidenta.

„Posebna mera koja je propisana tiče se stalnog praćenja stanja životne sredine od početka izvođenja radova, tj. monitoringa. U tom smislu, postoje relevantni nadzorni organi i nadzorna tela koja u kontinuitetu vrše nadzor. Pored stručnog nadzora, francusko-italijanskog konzorcijuma „Ingerop“, prisutne su i Uprava za inspekcijske poslove, u prvom redu Ekološka i Vodoprivredna inspekcija“, napomenula je Vojinović.

Vojinović je takođe istakla da od početka izvođenja radova nije uočena nijedna nepravilnost vezano za eventualno odstupanje u izvođenju radova od glavnog revidovanog projekta, shodno nalazima Urbanističko-građevinske inspekcije.

Kako je navela, upravo ovih dana aktuelna su dva postupka utvrđivanja štete u životnoj sredini, koja su na osnovu inicijative Ekološke inspekcije pokrenuta pred Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine. „Tiču se devastacije vode kod mosta Uvač 4 i mostova 26 i 27, gdje je kineskoj kompaniji „CRBC“ naloženo da izradi Plan mera remedijacije i Program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mera remedijacije“, kazala je Vojinović, ističući da ovo nije prvi put da je tom izvođaču naložena izrada jednog takvog važnog i tehnički zahtevnog obavezujućeg dokumenta, te da je to rađeno još od 2016. do danas u svim situacijama u kojima se ukazalo opravdanim da se ta vrsta mere naloži izvođaču.

Vojinović je poručila da bilo koji razvojni poduhvat, naročito razvojni poduhvat ovakve velićine, složenosti i tehničke zahtevnosti ne može da nema uticaja na životnu sredinu. „To smo predvideli u svim našim tehničkim dokumentima koji su pratili izvođenje radova. Država je predvidela potencijalne negativne i štetne uticaje ovog infrastrukturnog zahvata na životnu sredinu i država je ta koja je prepoznala, predvidela i propisala mere sanacije, odnosno mere remedijacije, koje je neophodno sprovesti nakon završetka radova ili one mere koje je moguće sprovoditi i paralelno sa izvođenjem radova na terenu“, navela je ona.

„Država Crna Gora obavezala je izvođača da nakon završetka radova sanira sve posledice izgradnje auto-puta na životnu sredinu, naročito ekosistem reke Tare, koja je zaštićeno područje na listi prirodne svetske baštine, bez opasnosti da se ta pozicija može ugroziti u narednom periodu, iz razloga što se vrlo posvećeno i marljivo bavimo ispunjavanjem preporuka svih međunarodnih konvencija, međunarodnih institucija, a posebno UNESKO-a, imajući u vidu izveštaj koji je nedavno objavljen za Crnu Goru, a tiče se stanja očuvanosti celokupnog Nacionalnog parka „Durmitor“, a samim tim i reke Tare, saopštila je Vojinović.

Izvor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore