Poziv za učešće u javnoj raspravi o strateškoj proceni uticaja za Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP)

Foto: Milisav Pajević

Nacionalni plan za smanjenje emisija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje (u daljem tekstu: NERP) primenjuje se za period od 1. januara 2018. godine do najkasnije 31. decembra 2027. godine u skladu Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (Službeni glasnik RS, broj 6/16) i rokom propisanim u odgovarajućoj Odluci Ministarskog saveta Energetske zajednice.

Finansijska sredstva za izradu Strateške procene uticaja za NERP obezbedilo je Ministarstvo zaštite životne sredine u budžetu za 2018. godinu.

Javnu raspravu o Strateškoj proceni uticaja za NERP sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine u periodu od 25. decembra 2018. godine do 23. januara 2019. godine. U tom periodu, Strateška procena uticaja za NERP, zajedno sa Nacionalnim planom za smanjenje emisija, biće dostupni za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine, www.ekologija.gov.rs .

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organizacija, privrednih subjekata, stručne javnosti, organizacije civilnog društva, kao i ostale zainteresovane strane.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavljati primedbe, predloge i sugestije za unapređenje teksta Strateške procene uticaja za NERP, putem elektronske pošte na adresu: upravljanje[at]ekologija.gov.rs, sa naznakom „Javna rasprava – Strateška procena uticaja za NERP“ ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, Sektor za upravljanje životnom sredinom, Omladinskih brigada br.1, 11070 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – Strateška procena uticaja za NERP”.

Termin javne rasprave o Strateškoj proceni uticaja za NERP u formi prezentacije i rasprave, u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine zajedno sa Privrednom komorom Srbije, biće naknadno objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo zaštite životne sredine analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Strateškoj proceni uticaja za NERP, koji će objaviti na svojoj internet stranici.

Milisav Pajević