Potrebne izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom u Republici Srpskoj

Region | Upravljanje otpadom

srebrenka golic novosti rs

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske gospođa Srebrenka Golić izjavila je da su neophodne izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, kako bi bila uređena oblast ambalaže i ambalažnog otpada, kao i naknade za opterećivanje životne sredine tim otpadom.

Kako je istakla, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom ima za cilj normiranje osnovnih pitanja i obračuna, kao i plaćanje naknada za ambalažni otpad. Podsetila je i da je Uredba o naknadama za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom proglašena neustavnom.

Gospođa Golić je izjavila da je propisan pravni osnov donošenja posebnog propisa Vlade kojim će biti utvrđeni koeficijenti za ponovno iskorišćavanje i reciklažu po vrstama ambalaže, kao i ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, zatim postupak utvrđivanja visine naknade i donošenje upravnog akta kojim se konstatuje visina naknade. Ona je naglasila značaj odredaba kojima se propisuje namena finansijskih sredstava koja nastaju uplatom naknade za evidentiranje, naknade za opšte ciljeve i naknade za specifične ciljeve na račun budžeta Republike Srpske. Istakla je da je definisan i pojam operatera kao pravnog lica koje je ovlašćeno od strane resornog ministarstva za obavljanje delatnosti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. Dodala je i da su propisani uslovi poslovanja operatera koje se zasniva na odredbama pomenutog zakona, a kojima je propisan način izdavanja dozvole operateru za upravljanje otpadom, kao i slučajevi kada se dozvola oduzima.

Sandra Jovićević

foto: novosti.rs