Potrebna Strudija o proceni uticaja na životnu sredinu za MHE „Samokovska reka I“

Srbija | Hidro

mhe

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje MHE „Samokovska reka I“. Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid ili podneti žalbu na ovo rešenje do 13. marta 2015. godine.

Podsetimo, Preduzeće „Samuk“ iz Zrenjanina podnelo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu MHE „Samokovska reka I“ u januaru ove godine. Zahtev je izradila Agencija „ECOLogica Urbo“ iz Kragujevca, a njegov cilj je analiza parametara, pokazatelja, podataka o lokaciji i neposrednom okruženju, karakteristika Projekta, preventivnih mera zaštite životne sredine, sa ciljem da se preduprede štetni uticaji na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca, kao i da se utvrde mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, imajući u vidu izvodljivost Projekta.

Planirana instalisana snaga MHE „Samokovska reka I“ iznosi 2,1MW, a gradiće se u opštini Raška u Jošaničkoj banji.

Sandra Jovićević

foto: energetskiportal.rs