Poseta učenika SSŠ “Spasoje Raspopović” Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine

Učenici Srednje stručne škole ,,Spasoje Raspopović” iz Podgorice, smer: tehničar zaštite životne sredine sa predmetnim nastavnicima: Vinkom Milošević i Biljanom Kljajić, posjetili su Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine. Tom prilikom, deca su bila u prilici da se upoznaju sa zakonskim nadležnostima Agencije koje se odnose na Polen. Prezentaciju na temu ,,Polena”, imao je službenik Agencije mr Kasim Agović.

Prvi deo prezentacije, odnosio se na vrste alergenih biljaka koje su obuhvaćene monitoringom, brojem i mestima gde se nalaze polenove stanice, značajem merenja, praćenju koncentracije alergenog polena sa aspekta zaštite zdravlja ljudi, negativanog uticaja na zdravlje ljudi koji izaziva polen, te pojedinih biljnih vrsta koji svrstava ove čestice u “prirodne” zagađivače vazduha.

Uspostavljanje ovih merenja izuzetno je značajno, jer su ovi podaci neophodni za: prevenciju nastupanja tegoba kod senzi bilnih osoba, kao pomoć u efikasnijem lečenju pacijenata u zdravstvenim institucijama, poboljšanju rada komunalnih i urbanističkih službi na uništavanju trava i korova koje su uzročnici alergijskih bolesti, boljem sagledavanju potrebe uvođenja zakonske regulative, uključujući i međunarodnu saradnju, jer su problemi aeropolena ne samo lokalnog, regionalnog nego i globalnog karaktera u vazduhu.

Takođe, deci i nastavnicima praktično je prezentovan način rada polenovih stanica i metoda, kojim se vrši merenje polena, kao i način rada polenove stanice počevši od pravilnog merenja protoka vazduha, pripreme i postavke diska na stanici, kao i način pripreme pločica za mikroskopiranje, i predstavljanje izmerenih koncentracija alergenog polena u vidu semafora koji su dostupni javnosti na uvid.

Državnu mrežu za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu čine merne stanice u sledećim gradovima: Podgorici, Nikšiću, Mojkovcu, Tivtu i Baru.

Sa ovih pet lokacija maksimalna pokrivenost kreće se do oko 71 odsto teritorije Crne Gore. Kada se uzmu dva najznačajnija faktora, faktor gustine naseljenosti stanovništva, odnosno broj ljudi koji će biti izložen dejstvu polena i klimatski uslovi koji determinišu maksimalnu potencijalnu produkciju polena, ove lokacije su od primarnog značaja. Naravno da i druge lokacije zaslužuju pažnju kao što su čitav dio Polimlja, Pljevlja, Žabljak (sa Nacionalnim parkom Durmitor gdje u vegetacionom periodu povećan broj ljudi /turistička sezona i teritorija Plužina). Plan je da se u budućoj fazi – fazi proširivanja mreže za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu uspostavi redovan monitoring koncentracije polena i na ovoj teritoriji.

Merenja se vrše u skladu sa uslovima usvojenim od strane Međunarodne asocijacije za aerobiologiju IAA (International Association for Aerobiology). Oprema i metode merenja su usaglašeni sa evropskim standardima.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević