Podnet Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu MHE „Samokovska reka I“

Srbija | Održivi razvoj

hidro2

Preduzeće „Samuk“ iz Zrenjanina podnelo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu MHE „Samokovska reka I“.

Zahtev je izradila Agencija „ECOLogica Urbo“ iz Kragujevca, a njegov cilj je analiza parametara, pokazatelja, podataka o lokaciji i neposrednom okruženju, karakteristika Projekta, preventivnih mera zaštite životne sredine, sa ciljem da se preduprede štetni uticaji na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca, kao i da se utvrde mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, imajući u vidu izvodljivost Projekta.

Planirana instalisana snaga MHE „Samokovska reka I“ iznosi 2,1MW, a gradiće se u opštini Raška u Jošaničkoj banji.

Uvid u zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu MHE „Samokovska reka I“ moći će da se izvrši do početka februara 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: energetskiportal.rs