Počinju radovi na čišćenju Čukaričkog rukavca

Vesti | Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Čišćenje korita Čukaričkog rukavca od nataloženog mulja, počinje danas, a rok za završetak radova je 60 radnih dana.

Radovi se sprovode u cilju rešavanja problema u Čukaričkom rukavcu, a na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja na terenu, kojim je konstatovan minimalan proticaj vode u rukavcu i na ušću Topčiderke u rukavac.

JVP “Srbijavode” će sprovesti radove na čišćenju korita Čukaričkog rukavca od nataloženog mulja i na taj način omogućiti proticaj vode u rukavcu prema reci Savi”, navodi se u saopštenju ovog preduzeća.

Postupajući po prijavi građana, izvršeno je i uzorkovanje vode od strane Agencije za zaštitu životne sredine, kojim je utvrđena povećana koncentracija amonijaka i nitrata, a znatno smanjena količina kiseonika kao posledica raspada organskih materija.

Kako bi se sprečilo ponovno zagađenje ovog područja neophodno je utvrditi ko su zagađivači.

“Na osnovu čl. 98 Zakona o vodama pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje ispušta ili odlaže materije koje mogu zagaditi vodu, dužno je da te materije, pre ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili recipijent, delimično ili potpuno odstrani kao i da prečisti otpadne vode. Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice dužno je da postavi uređaje za merenje i kontinuirano meri količine otpadnih voda i da ispituje parametre kvaliteta otpadnih voda i njihov uticaj na recipijent”, navodi se na sajtu ovog preduzeća.

Moguće je i dugorošno rešenje, a to je izgradnja uređaja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, kao i rešavanjem problema kanalizacionog sistema.

“U međuvremenu, kako bi se sprečilo buduće zagađenje Čukaričkog rukavca, neophodno je da se, zajedničkim delovanjem gradskih i republičkih organa, utvrde uzroci zagađenja, odnosno ko su zagađivači i da im se naloži da preduzmu odgovarajuće mere za sprečavanje ili smanjenje zagađivanja reke”, kažu iz JVP “Srbijavoda”. 

Na sajtu se navodi i da je konstatovano prisustvo brojnih plutajućih objekata koji utiču na smanjenje proticajnog profila u rukavcu, pa je u skladu sa tim, potrebno uklanjanje tih objekata, koji su postavljeni suprotno važećim Zakonima Grada Beograda.

Izvor: JVP „Srbijavode“