Poboljšanje energetske efikasnosti prioritet Beograda

Foto: Grad Beograd

Foto: Grad Beograd

Grad Beograd kao najveći proizvođač i potrošač energije još uvek veoma utiče na kvalitet vazduha, vode i zemljišta, pa je stoga zaštita životne sredine i ublažavanje klimatskih promena veoma važan cilj, rečeno je na sastanku Sektorske radne grupe za sektor energetike u organizaciji Ministarstva za evropske integracije u Hotelu Metropol.

Prema rečima Dragana Vukovića iz Sekretarijata za energetiku, ovaj sektor pokriva električnu i toplotnu energiju, ugalj, naftu, gas energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i sektor rudarstva.

– Oblasti intervencije u ovom delu jasno odražavaju prioritete postavljene u Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine. Srbija, a samim time i grad Beograd su se obavezali na ispunjenje ciljnih vrednosti u vezi sa uštedom energije i korišćenjem obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije i njihovo ostvarenje je jasan kriterijum za prioritete, rekao je Vuković.

Kako je precizirao, jasno su utvrđena i postavljena četiri specifična cilja. To su integracija sa energetskim tržištem EU i poboljšana sigrnost snabdevanja, poboljšana energetska efikasnost u proizvodnji, distribuciji i potrošnji energije, podrška preusmeravanju na obnovljive izvore energije i smanjeno zagađenje od klimatskih promena u vezi sa proizvodnjom, snabdevanjem, prenosom i distribucijom energije.

Milisav Pajević