Organizovana radionica povodom izrade Lokalnih energetskih planova u Crnoj Gori

Foto-ilustracija: energetskiportal.rs

U cilju upoznavanja predstavnika jedinica lokalnih samouprava sa Nacrtom unapređene metodologije za izradu Lokalnih energetskih planova, Ministarstvo ekonomije Crne Gore je u saradnji sa Podgoricom juče organizovalo radionicu na kojoj su predstavljeni koraci i aktivnosti koje imaju za cilj da olakšaju izradu ovih dokumenata.

Generalni direktor za energetiku Miodrag Čanović kazao je da su lokalne samouprave dužne da po­tre­be i na­čin snab­de­va­nja ener­gi­jom, me­re za efi­ka­sno ko­ri­šće­nje ener­gi­je, kao i ko­rišće­nje ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i ko­ge­ne­ra­ci­je, pla­ni­raju LEP-om, u skla­du sa Stra­te­gi­jom raz­vo­ja ener­ge­ti­ke, Ak­ci­o­nim pla­nom ko­ri­šće­nja ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra i Ak­ci­o­nim pla­nom za ener­get­sku efi­ka­snost.

Kako je naveo, Ministarstvo ekonomije je u okviru fondova podrške EU, a preko IPA 2012, obezbedilo sredstva za realizaciju projekta Optimalno korišćenje energije i prirodnih resursa, u okviru kojeg je jedna od planiranih aktivnosti unapređenje okvira za izradu LEP-ova. Kroz pomenuti projekat opštine Pljevlja, Šavnik i Kolašin će dobiti konsultatsku podršku u njihovoj izradi. Do sada je šest opština donelo ove planske dokumente, i to Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Andrijevica, Cetinje i Kotor.

LEP je razvojni dokument lokalne samouprave, ili više lokalnih zajednica, u snabdevanju i korišćenju energije, a osim plana snabdevanja energijom, obuhvata mere za energetsku efikasnost, kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije i korišćenje obnovljivih izvora energije. Donosi se na period od 10 godina, ali se može ažurirati svaki put kada se pojave mogućnosti realizacije mera koje nisu mogle biti predviđene u vreme obrade LEP-a.

Glavni ciljevi izrade i sprovođenja mera LEP-a su doprinos u što većoj meri bezbednosti i diverzifikaciji energetskog snabdevanja lokalne zajednice; smanjenje energetske potrošnje; povećanje dela energije proizvedene iz obnovljivih izvora; smanjenje zagađivanja iz svih sektora sprovođenjem mera energetske efikasnosti, korišćenjem obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnje energenata; unapređenje održivog razvoja lokalnih sredina.

Zaključci iz LEP-a biće obavezujući za javne službe čiji je osnivač lokalna samouprava koje su odgovorne za upravljanje ili korišćenje zgradama i postrojenjima na teritoriji opštine, a na indirektan način će pružiti smernice drugim sektorima koji posluju u okviru opština (stanovništvo, učesnici iz privatnog sektora i preduzeća, škole u javnom vlasništvu, bolnice i zdravstvene ustanove, transport, itd).

izvor: mek.gov.me

Sandra Jovićević