Održani sektorski sastanci za izradu Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27

Srbija | Održivi razvoj

Ministarstvo zaštite životne sredine, u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i otvaranja Poglavlja 27, održalo je niz sastanaka i aktivnosti u cilju izrade Pregovaračke pozicije.

U periodu od 28.01. do 1.03.2018. godine održan je sastanak posvećen pregledu četvrtog nacrta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 i planiranju daljih koraka, u čijem radu su, između ostalih, učestvovali državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Ivan Karić i pomoćnik ministra Biljana Filipović Đušić. Pored pregleda nacrta Pregovaračke pozicije, tema na sastanku bila je i identifikacija direktiva za koje su potrebna dodatna pojašnjenja, kao i planiranje narednih koraka. Pored ovog, pripremljeni su sastanci radnih grupa za izradu Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 po određenim sektorima.

Sektorska radna grupa za upravljanje vodama sastala se 2. marta 2018, na čelu sa zamenicom šefa Pregovaračke grupe 27 Biljanom Filipović Đušić. Do kraja marta meseca očekuju se finalni nacrti specifičnih planova implementacije direktiva u ovoj oblasti i njihovi sažeci koji će biti uključeni u tekst Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.

Ministarstvo je 5. marta 2018. godine održalo sastanke sektorskih radnih grupa za upravljanje otpadom i hemikalijama kojima je prisustvovao šef Pregovaračke grupe 27 Ivan Karić. Sektorska radna grupa za upravljanje otpadom razmatrala je aktuelno stanje i plan narednih aktivnosti, i utvrđivala dodatne mere u vezi informacija neophodnih za Pregovaračku poziciju. Na sastanku Sektorske radne grupe za hemikalije razgovoralo se o izazovima sa kojima je suočena oblast hemikalija, kao i predlozima za njihovo prevazilaženje. Takođe, razgovaralo se o novoj uredbi o živi koja je stupila na snagu u januaru 2018. godine. U cilju postizanja kvalitetetnije Pregovaračke pozicije za oblast hemikalija, potrebno je razrešiti nekoliko nedoumica sa članovima Pregovaračkog tima kako bi Pregovaračka pozicija bila potpuna, zaključeno je tom prilikom.

Sektorske radne grupe za kvalitet vazduha, zaštitu od buke u životnoj sredini i civilnu zaštitu održale su svoje sastanke 6. marta 2018. godine, i u njihovom radu je učestvovao šef Pregovaračke grupe 27 Ivan Karić. Sektorska radna grupa za vazduh analizirala je pregovaračku poziciju za svaki od propisa i utvrđivala nedostatke koje je potrebno prevazići u narednom periodu. Pregovaračka pozicija za sektor buke i civilne zaštite je u finalnoj fazi izrade.

Na održanim sastancima koji su realizovani uz podršku ENVAP projekta, revidiran je tekst Pregovaračke pozicije na osnovu komentara članova sektorske radne grupe, i utvrđivana su pitanja za tehničke konsultacije sa Evropskom komisijom, kao i za članove Pregovaračkog tima.

izvor: ekologija.govv.rs

Sandra Jovićević