Održana Treća sednica Odbora za zaštitu životne sredine

zzs

U ponedeljak 23. januara 2017. godine održana je sednica Odbora za zaštitu životne sredine.

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine članovi Odbora razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period avgust-oktobar 2016. godine. Informaciju je članovima Odbora obrazložila gospođa Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Gospođa Božović je navela da usvojena Uredba o dopuni uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim, podzemnim vodama, sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. U proceduri za pribavljanje mišljenja upućena su četiri nacrta zakona kojima se potvrđuju međunarodne konvencije u oblasti zaštite životne sredine. U izradi pripreme nacrta akata radilo se na šest nacrta zakona, jednoj strategiji i jednom akcionom planu, a u okviru međunarodne saradnje, pripremljen je Predlog platforme sa Predlogom zaključka Vlade za učešće delegacije Vlade Republike Srbije na devetom sastanku Konferencije strana Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa. Na dalje, popunjen je upitnik o sinergiji Bazelske, Roterdamske i Stokhlomske konvencije.

U okviru realizacije projekata, konkursa i ugovora, započeti su projekti sa brojnim organizacijama, poput IPA Tvinig Projekta, UNDP-a i brojnim drugim nevladinim organizacijama, a od 20 miliona dinara koji su izdvojeni za projekte nevladinih organizacija, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, zatvorilo je konkursnu proceduru i donelo Odluku za izbor projekata i dodelu finansijskih sredstava za 50 projekata, a ukupno je isplaćeno 19.909.420 dinara za sufinansiranje tih projekata. U toku realizacije projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije jalovina iz topionice u Zajači realizovano je 75 odsto predviđenih radova.

Što se tiče inspekcijskog rada za izveštajni period, Sektor za zaštitu životne sredine izvršio je 1868 inspekcijskih pregleda i izdao 209 rešenja. U navedenom periodu podneto je 47 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 13 prijava za privredni prestup.

izvor: parlament.gov.rs

foto: naslovi.net

Sandra Jovićević