Održana obuka za sprovođenje NDCs

Srbija | Klimatske promene

Usvajanje Sporazuma iz Pariza na COP-u 21 jedan je od kljuičnih koraka za sprovođenje Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime (UNFCCC). Sporazum je obezbedio platformu za delovanje svih zemalja sveta ka zajedničkom cilju. Uslov za usvajanje Sporazuma bilo je dostavljanje Nameravanih nacionalno određenih doprinosa smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (INDCs – Intended Nationally Determined Contributions). INDCs pokazuju nameru svake države da doprinosi globalnom smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte. Neke od država koje su dostavile INDCs u isti su uključile i informacije od značaja za adaptaciju na izmenjene klimatske uslove, a među njima je i Republika Srbija.

Nakon COP-a 21, započeta je ratifikacija Sporazuma iz Pariza, koji je stupio na snagu 4. novembra 2016. godine, čime su potvrdjeni Nacionalno odredjeni doprinosi (NDCs- Nationally Determined Contributions). U narednim godinama, zemlje će imati obavezu da ažuriraju svoje NDCs svakih pet godina ka ambicioznijim vrednostima i svakako sprovode aktivnosti na ispunjenju ciljeva istih.

U cilju pripreme za sprovođenje, UNDP u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine je organizovao obuku na regionalnom nivou. Obuka je bila namenjena predstavnicima relevantnih institucija i kancelarija UNDP iz regiona Zapadnog Balkana (Makedonija, BiH, Crna Gora i Albanija) i Moldavije, a tokom obuke učesnici su stekli uvid u razumevanje kompleksnosti sprovođenja NDCs, razmenu iskustava po pitanju planova za spovođenje NDCs, uspostavljanje samog procesa za sprovođenje NDCs (uspostavljanje koordinacionih mehanizama, integracija pitanja klimatskih promena u procese planiranja sektorskih i nacionalnih politika, uključivanje svih zainteresovanih strana i povezanost sa ciljevima održivog razvoja i procesom pristupanja EU.)

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom izrade plana implementacije NDCs, kako u domenu ublažavanja klimatskih promena, tako i u domenu prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Nakon izlaganja rezultata diskusije došlo se do zaključka da Vlade trebaju što pre da krenu sa procesom izrade NDCs, odmah nakon ratifikacije Sporazuma iz Pariza. Preporuka je da sve države u okviru svojih NDCs obuhvate ravnopravno kako mere ublažavanja tako i mere prilagođavanja.

Podsećamo da je Srbija INDCs podnela još u martu 2015. godine i da je isti uključio aspekt adaptacije. U toku je planiranje unapređenja NDCs koje će se realizovati kroz projektne aktivnosti u oblasti klimatskih promena.

izvor: klimatskepromene.rs

Sandra Jovićević