Održana Konferencija o energetskoj efikasnosti: „Energetska efikasnost – prilika ili trošak?!“

U Gradskoj Skupštini Grada Mostara nedavno su gradonačelnik Grada Mostara, Ljubo Bešlić i izaslanik predsednika Vlade HNK-a, Veselko Čerkez, otvorili konferenciju o energetskoj efikasnosti sa nazivom „Energijska efikasnost-prilika ili trošak?!“ Konferencija je održana u dva dela. U prvom delu je promovisan i prezentovan Akcioni plan energetski održivog razvoja Grada Mostara 2016-2020.
Plan je izrađen u sklopu provođenja projekta „CB-GREEN ; Prekogranično – zeleno, obnovljivo i energetski efikasno umrežavanje“ gde je Grad Mostar jedan od partnera iz Bosne i Hercegovine zajedno s opštinom Neum, razvojnom agencijom REDAH i udrugom Mare Nostrum, i sa Hrvatske strane Gradom Zadrom, agencijom za razvoj Zadra Nova i udrugom Eko-Zadar.

Akcioni plan energetski održivog razvoja je detaljno analizirao energetsko stanje Grada Mostara s polaznom 2014. godinom, te sadržava, pored ostalog, i predloge mera i aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se smanjila emisija CO2e na području Grada Mostara, povećao udeo obnovljivih izvora energije i povećala energetska efikasnost. Delom je obrađen izvor i način finansiranja projekata EE i OIE. Izrada Akcionog plana je trajala nepunu godinu dana. Grad Mostar je dobio celovit dokument koji pokazuje jasno kuda i kako treba da ide Grad Mostar odgovornim sprovođenjem održive energetske politike.

U drugom delu konferencije raspravljalo se o izrađenom Akcionom planu, promovisan je novi internacionalni projekt IMPULSE (MED-IPA) gde je glavni partner Grad Mostar. Raspravljalo se i o novom Zakonu o energetskoj efikasnosti FBiH, promovisan je potpis i pristup Grada Mostara Sporazumu gradonačelnika (Covenont of Mayors) EU, obrađeno je niz stručnih tema o EE, te su predstavljeni uspešni domaći preduzetnici koji se bave proizvodnjom uređaja i upotrebom OIE.

Izvor: mostar.ba

V.Vukajlović