Održan sastanak u Sisačko-moslovačkoj županiji o upravljanju otpadom

Region | Upravljanje otpadom

Foto: mzoip.hr

Ministar zaštite životne sredine i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić održao je u Sisačko- moslavačkoj županiji radni sastanak sa sisačko- moslavačkim županom Ivom Žinićem, gradonačelnicima i načelnicima opština s tog područja na temu upravljanja otpadom. Ministar je gradonačelnike i načelnike oština s područja Sisačko- moslavačke županije upoznao s aktivnostima Ministarstva i konkursima koji su otvoreni i koji slede ove godine u sektoru otpada.

Republika Hrvatska mora do 2020. godine da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje 50 odsto otpadnog papira, metala, plastike i stakla i odvojeno sakupljanje, recikliranje i upotrebu 70 odsto neopasnog građevinskog otpada. Kako bi se omogućila realizacija tih ciljeva, Republici Hrvatskoj su na raspolaganju EU sredstva u iznosu od 475 miliona evra. Godina 2018. je godina izgradnje infrastrukture za efikasno upravljanje otpadom u Republici Hrvatskoj što potvrđuje naš dosadašnji angažman. Ministarstvo je donelo potrebne strateške i planske propise i putem EU fondova osigurava sufinansiranje opreme potrebne za odvajanje otpada, rekao je ministar Ćorić.

U cilju završetka Poziva za dostavu projektnih predloga za EU sufinansiranje projekata izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenoga otpadnog papira, kartona, metala, plastike čija vrednost je oko 350 miliona kuna, te izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenoga biootpada čija vrednost je oko 250 miliona kuna, objavljen je Poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa. U toku je Javni poziv za edukativno-informativne aktivnosti u okviru kojeg je osigurano 47,2 miliona kuna bespovratnih EU sredstava. Završen je javni poziv za iskaz interesa za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, primljeno je 187 pisanih upita od strane jedinica lokalne samouprave, a Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost će sprovesti objedinjeni postupak javne nabavke za sve jedinice lokalne samouprave. 214,5 miliona kuna vredan je aktualni konkurs za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta. U 2018. godini se nastavlja sa aktivnostima na zatvaranjima i sanacijama odlagališta u celoj Republici Hrvatskoj, javni poziv za sufinansiranje projekata sanacija odlagališta otpada vredan je 80 miliona kuna, naglasio je ministar Ćorić.

Ministarstvo zaštite okoline i energetike kontinuirano komunicira s jedinicama lokalne samouprave, a to potvrđuje i činjenica da je u proteklom razdoblju ministar Tomislav Ćorić sa saradnicima obišao 14 županija kako bi se na terenu upoznao s aktuelnom problematikom u upravljanju otpadom. Dobrobiti ovoga načina rada prepoznali su župani, gradonačelnici i načelnici na kojima je da iskoriste mogućnosti povlačenja bespovratnih sredstava za infrastrukturu i realizaciju odvajanje otpada.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević